neeg
1 Hmong - English
Pronunciationnengh  

Part of Speech noun
Definitions human, mankind, person, personnel, people, citizen
Synonyms:
2 Mong - Hmong
Pronunciation 

Part of Speech noun
Definitions nees, tus nees
3 Hmong - Hmong
Part of Speech noun
Definitions Neeg ces yug uas muaj tes taw taubhau es siv ob txhais taw sawv ntsug mus kev.
Synonyms:


Suggest A Definition

Best Matches:
Example 1 Zab, thaum ub yog ib tug neeg uas txawj txawj ntsias dag lub npe. Tom qab no tib neeg cia li siv lub npe "Zab" no ua ib lo lus nthuav qhia txog lwm tus neeg lawm xwb. Piv txwv: tus neeg zab = tus neeg dag.
Example 2 Ntoo laus ntoo to qhov, neeg laus neeg hnem hnov. Ntoo laus ntoo khoob, neeg laus neeg tem toob
Example 3 Ntoo laus ntoo to qhov, neeg laus neeg hnem hnov. Ntoo laus ntoo khoob, neeg laus neeg tem toob
Example 4 1. Lawv cais nws tawm hauv tsev neeg = They exclude him from the family.
2. Lawv cais cov neeg dawb thiab neeg dub = They segregated the white people and black people.
3. Nws cais nws cov menyuam = He separates his children.
4. Lawv cais dej los ua teb = They split the river to irrigate farm.
Example 5 [1]Cov neeg kawm ntawv coob dua cov neeg qhia ntawv = The students are more than the teachers. [2]Cov nroog loj mas muaj neeg coob = Big cities have many people.
Example 6 1. Txhua tus neeg yuav tsum kawm ntawv = everybody should study.
2. Txoj kev kawm yeej tsis txawj tag = learning never ends.
3. Neeg ntse yog neeg kawm = smart people are those who learn.
Example 7 [1] Neeg muaj ob daim ntsws sib hloov cua thaum neeg ua pa = Human has two lungs to exchange air when they breath. [2] Cov neeg ntsws zoo ua pa and thiab hais lus yooj yim = People with good lungs breath and speak easily.
Example 8 ib tug keeb neeg uas muaj txiaj ntsig rau ib heev neeg los yog ib pawg neeg twg. Vaj Pov yog Hmoob ib tug keeb txwv zeej.
Example 9 Kuv xav kom ib tug neeg laus tham rau tus ua heev neeg/ua saib tsis taus ntawd.
Example 10 Kuv xav kom ib tug neeg laus cheem qhov kev ua heev neeg/qhov kev ua saib tsis taus no.
Example 11 Feem coob, cov neeg qhuav-cawv thiab cov neeg haus cawv ntau yuav mob daim siab ua rau siab os.
Example 12 Thaum lub caij cog qoob, ntuj los nag loj kawg. Tshab ntuj tim ub, los nag tim no. Cov neeg los nyob hauv tsev nkauj nag. Tus neeg uas nyob nraum zoov ntub nag tag lawm.
Example 13 Noog ya saum ntuj. Nyob hoom ya hla hiav txwv. Cua tshuab daim ntawv ya yog cua lawm. Yoov ya dub vog ntawm tej. Noog muaj tis; noog ya tau. Neeg tsis muaj tis; neeg ya tsis tau.
Example 14 [1]Neeg muaj caij tsheb = The rich rides car.
[2] Neeg pluag caij laub = The poor rides cart.
Example 15 [1] UN mus cawm cov neeg tawg rog = UN went to aid the refugees. [2] Tus nais mom mus cawm tus neeg mob = The doctor went to save the patient. [3] Tus niam cawm tus menyuam = The mother feeds the child.
Example 16 [1] Cov neeg muaj mob paj hlwb cim xeeb tsis zoo npaum cov neeg tsis mob = People with brain disease do not have good memory like those who do not.
Example 17 [1]Neeg cuaj khaum yog neeg tsis muaj kev pab rau leej twg li = Selfish people are those who give no support to others.
Example 18 Cov laus Hmoob txawj hais dab neeg = the elder Hmong knows how to tell stories. Cov menyuam Hmoob nyiam mloog dab neeg = the Hmong children like to listen to stories.
Example 19 1 Neeg khav theeb yog neeg tsis paub ntshai
Example 20 Neeg pham yog neeg qab los = Chubby people has good appetite.
Author/Contributor: Hmong, Jan 06, 2019 1:28 pm

Advertisements