neej
1 Hmong - English
Pronunciationnent

Part of Speech noun
Definitions life, human being
Synonyms:
2 Hmong - English
Part of Speech noun
Definitions family
Examples: Nws muaj neej lawm = He has a family
Synonyms:
3 Hmong - Hmong
Part of Speech noun
Definitions neeg, tus neeg
Examples: Koj yog neej los yog dab?
Synonyms:
4 Hmong - Hmong
Part of Speech noun
Definitions ib tsev neeg uas muaj pojniam muajtxiv lossis muaj tubki nrog
Examples: 1 Tus tub muaj neej lawm = Tus tub muaj pojniam (thiab menyuam) lawm.
2 Tus ntxhais muaj neej lawm = Tus ntxhais muaj txiv (thiab menyuam lawm).


Suggest A Definition

Best Matches:
Example 1 1 Tus tub muaj neej lawm = Tus tub muaj pojniam (thiab menyuam) lawm. 2 Tus ntxhais muaj neej lawm = Tus ntxhais muaj txiv (thiab menyuam lawm).
Example 2 Tiam sis lub neej yuav hloov pauv hlo tam sim zoo li npau suav.
Example 3 Nws los ua neej nce thiab muaj noj muaj hnav zoo.
Example 4 1. Hluas nkauj nthe, "Ab! Txhob thab kuv mas."
2. Hluas nraug ntxias, "Ad... Tsuas yog tawb me me xwb mas."

Lub suab no feem ntau yog cov txiv neej thiab cov laus siv xwb.
Example 5 [1] Txiv neej chais hwj txwv = Men shave mustache. [2] Poj niam chais ncej puab = Women shave legs. [3] Nws chais lub txiv noj = He peels the fruit to eat.
Example 6 1 Nws ntiab tus txiv neej tawm = She expels the man.
Example 7 1 Nws ntuas ob niam txiv ua neej = He advises the couple to make a life.
Example 8 1 Lub neej piam = the family fell apart
Example 9 Siv ua lo lus tom kawg thaum tham txog tus txiv neej.
Example 10 1 Nws mus thuv nws cov neej tsa = She goes to visit her relatives
Example 11 Nws muaj neej lawm = He has a family
Example 12 1 Nobody has everything in life = Tsis muaj leejtwg muaj txhua yam hauv lub neej.
Example 13 Nws ua neej khuam ntab khuam ntuv = She lives a life that is not progressing anywhere
Example 14 Koj yog neej los yog dab?
Example 15 puv ib puas nees nkaum xyoo = xyoob nkaug neej puas yig puas.
Example 16 ເພດຊາຍ (phejd-xai) = noob tub, txiv neej
Author/Contributor: Hmong, Jan 06, 2019 1:28 pm

Advertisements