neeszag
1 Hmong - English
Pronunciationnenz zaagh

Part of Speech noun
Definitions mule
2 Hmong - Hmong
Part of Speech noun
Definitions hom nees me me thiab qis qis


Suggest A Definition

Best Matches:
Example 1 [1]Lub eeb nees mas tsuas yog siv rau nees xwb = The horse saddle is only for the horse.
Example 2 [1] Maum tsov ntxhuav caum nees txaij = The lioness chases the zebra. [2] Tub ceev xwm caum tus tub sab = The police pursues the thief. [3] Tus menyuam caum nws niam = The child runs after the mother.
Example 3 [1]Nees hee = Horse neighs.
Example 4 Tsov ntxhuav tom ib tug nees txaij = The lion bit a zebra
Example 5 [1]Muab lub eeb khi rau tus nees = Tie the saddle to the horse.
Example 6 Lub dab npuas rau qhauv rau npua noj. Lub dab zaub rau zaub nyuj zaub nees.
Example 7 puv ib puas nees nkaum xyoo = xyoob nkaug neej puas yig puas.
Author/Contributor: Hmong, Sep 14, 2010 11:22 am

Advertisements