niam ua mov
1 Hmong - Hmong
Pronunciation 

Part of Speech noun
Definitions tus pojniam uas tsev xyomcuab thov tuaj ua mov rau neeg noj hauv nteestuag.
Examples: Tus niam uamov ces tuaj sawvcev tus niam xyomcuab lub luag haujlwm ua mov tos qhua. Txheej thaum ub mas tus niam uamov yauv tsumyog ib tug pojntsuam uas tsis muaj chaw tabkaum. Niajno ces ib txhia tseem muaj txwjnkaum los kuj ua tau niam uamov lawm thiab.
Synonyms:


Suggest A Definition

Best Matches:
Example 1 Kuv thov txim os niam ntxawm.
Example 2 Tejno kuj yog tim tsis pub niam-mis rau noj thaum yau.
Example 3 Niam cov kua mis muaj ntau yam zoo rau tus menyuam.
Example 4 Niam/ txiv yuav tsum zaws cov qe ntshauv kom tag.
Example 5 Yus yug los ua ib tug neeg, nws tsis muaj dabtsi zoo tshaj yus tau noj yus niam-mis.
Example 6 Tsuas yog niam txiv los yog tus tswj fwm xwb thiaj yuav cia muab txoj cai no rau.
Example 7 Tus tub rag txuj thiab nws niam txiv yuav muab cov ntsiab lus ntxiv rau los tau.
Example 8 Nqee tsam cov niam txiv kuj tsis tshua kam cia siv cov cuab yeej pab no thiab.
Example 9 Tej menyuam meme uas tsis muaj zog nqus mis, leej niam kuj yuav tau tso mis rau hauj fwj rau noj.
Example 10 Vim li piav los saumno, sawvdaws yuav tsum pub niam mis xwb txij no mus lawm yav tomntej.
Example 11 Feem kev kawm txuj cov kev pab rau cov niam txiv daws tej teeb meem tau teev saum no.
Example 12 Yuav qhia txog qhov kev yuam cai ntawd rau tus tub rag txuj thiab/los yog cov niam txiv.
Example 13 Cov niam txiv/cov tswj fwm yuav tau xyuas lawv cov koom haum roos kev kho mob kom muaj txhua zog.
Example 14 Cov niam uas muaj teebmeem tiag li mob mis,tsis muaj mis li, thiaj mam muab mis-tov los pub.
Example 15 Yuav muaj ib qhov kev sib tham rau Tsoom Fwv Tswj thiab tus tub rag txuj thiab nws niam & txiv.
Example 16 Lawv nyiam yawg Phutoom, hwm nws li niam li txiv thiab muab nws ua lawv qhov chaw vam khom.
Example 17 Cov tuaj yug menyuam tebchaws no kuj tsis kam pub niam-mis rau tej menyuam noj..
Author/Contributor: Hmong, Jan 07, 2019 10:54 am

Advertisements