niam ua mov
1 Hmong - Hmong
Part of Speech noun
Definitions tus pojniam uas tsev xyomcuab thov tuaj ua mov rau neeg noj hauv nteestuag.
Examples: Tus niam uamov ces tuaj sawvcev tus niam xyomcuab lub luag haujlwm ua mov tos qhua. Txheej thaum ub mas tus niam uamov yauv tsumyog ib tug pojntsuam uas tsis muaj chaw tabkaum. Niajno ces ib txhia tseem muaj txwjnkaum los kuj ua tau niam uamov lawm thiab.
Synonyms:


Suggest A Definition

Best Matches:
Example 1 Tus niam uamov ces tuaj sawvcev tus niam xyomcuab lub luag haujlwm ua mov tos qhua. Txheej thaum ub mas tus niam uamov yauv tsumyog ib tug pojntsuam uas tsis muaj chaw tabkaum. Niajno ces ib txhia tseem muaj txwjnkaum los kuj ua tau niam uamov lawm thiab.
Example 2 [1]Tus poj niam cub mov = The woman steams the rice.
Example 3 Peb sib faib mov noj = we are sharing the rice with each other.
Ob niam txiv sib faib menyuam = the couple are dividing their children.
Nkawv raug sib faib lawm = they were separated.
Example 4 [1] Cov niam niam no nyiam hnav ris tsho ceev = Young people now a day likes to wear tight clothes.
Example 5 Niam Nkauj Kab Yeeb = tus niam nkauj cawm siav, tus muab txoj sia
Example 6 [1] Tus txiv cem tus poj niam tias nws tub nkeeg. [2] Nws niam cem nws vim nws txhoj puab.
Example 7 1 Tus niam xyav tus txiv lub koob.
2 Tus txiv xyav tus niam lub npe.
Example 8 1. Nws niam luaj koov nws = Her mother (spirit) causes her illness.
Example 9 [1] Nws mob qa, nws niam kav nws caj pas = She has sore throat, he mom scrapes on her neck.
Example 10 1 He bought a rose to please her = Nws yuav ib lub paj ntshua nplaim kom tus poj niam zoo siab
Example 11 1. Menyuam cam thawj tsis mloog niam txiv lus = Disobedient children do not listen to parents. 2. Neeg cam thawj tsis mloog tus coj qhia = Rebellious people do not take advice from leader.
Example 12 [1] Maum tsov ntxhuav caum nees txaij = The lioness chases the zebra. [2] Tub ceev xwm caum tus tub sab = The police pursues the thief. [3] Tus menyuam caum nws niam = The child runs after the mother.
Example 13 [1] UN mus cawm cov neeg tawg rog = UN went to aid the refugees. [2] Tus nais mom mus cawm tus neeg mob = The doctor went to save the patient. [3] Tus niam cawm tus menyuam = The mother feeds the child.
Example 14 poj niam nchuav menyuam = the women miscarried.
Example 15 1. Menyuam ncawg niam txiv = Children like parents.
2. Tsiaj ncawg tswv = The animal likes the owner.
Example 16 [1]Tus niam cheem kom tus txiv nyob = The wife asks the husband to stay. [2] Nws cheem tsis tau nws tus kheej = He cannot stop himself. [3] Nws mus cheem ob tug neeg sib ntaus = He goes to intervene two people fighting.
Example 17 [1] Nws cem nws tus poj niam tub nkeeg = He scolds his wife for being lazy. [2] Nws cem nws tus menyuam tsis tsim mloog lus = She scolds her son for not listening to her.
Example 18 [1] Poj niam cev ntas ib hli ib zaug = Women menstruate once a month.
Example 19 [1] Tus poj niam cev xeeb tub lawm = The wife is pregnant. [2] Thaum cev xeeb tub lawm, txhob ua hauj lwm hnyav = During pregnancy, do not do heavy work.
Example 20 Nws mus kev maj heev, tab sis nws tus menyuam mas tsis maj li. Leej niam maj maj mus tom teb.
Author/Contributor: Hmong, Jan 07, 2019 9:54 am

Advertisements