noj haus
1 Hmong - English
Pronunciationnawt haoz

Part of Speech verb
Definitions eat and drink
2 Hmong - Hmong
Part of Speech verb
Definitions noj thiab haus
Synonyms:


Suggest A Definition

Best Matches:
Example 1 Qhov noj zaub mov thiab haus dej 3.
Example 2 Yog tim li cas ? Tejno yog tim kev noj kev haus nyob tebchaws vammeej.
Example 3 Lino, kev noj haus kom ua rawsli hais hauv qab no: 1.
Example 4 1 Hmoob nyiam tsaws nqaij noj
2 Kuv niam tsaws tshuaj haus
Example 5 Kab ntawv kob cuj ib nov piav txog kev noj qab, haus huv hauv tsev neeg. Kab kob cuj ob yog piav txog kev tu me nyuam.
Example 6 Tej khoom noj khoom haus losyog khoom vaj khoom tsev uas tsis zoo siv thiab tsis muaj nqis.
Example 7 hais dua = say again. noj dua = eat again. haus dua = drink again.
Example 8 Yog peb xav noj nqaij, peb yuav tsum noj nqaij xwb tiag - kom tsis txhob muaj roj nrog li.
Example 9 Tim lino, sawvdaws rog heev tim noj tshaj - tsis yog noj ntau.
Example 10 Peb noj, peb zaum tas hnub, peb rov noj ces peb pw xwb.
Example 11 Nws caw kuv mus noj mov. Thov caw koj tuaj nrog peb noj peb caug.
Example 12 [1] Kev coj noj coj ua = leadership. [2] Tus coj noj coj ua = leader.
Example 13 [1]Kuv nyiam noj dib liab = I like eating red melon. [2]Nws xav noj dib = he wants to eat cucumber.
Example 14

[1] Kuv mus tom nroog hos nws mus tom tsev kawm ntawv = I go to the city and he goes to the school.

[2] Kuv noj zaub hos nws noj nqaij = I eat vegetable but he eats steak.

[3] Kuaj mus ua si hos nws ne? = You go to play, but how about him?

Example 15 [1] Noj tsiab yog noj nqaij tos xyoo tshiab = Feasting is eating meat to welcome the new year.
Example 16 Dav noj nyug = Dav tom tau nyuj noj.
Example 17 Noj nqaij ntxuag mov = noj nqaij lawv mov
Example 18 Ntsuam xyuas cov ntaub ntawv kev noj qab nyob zoo kom muaj kev kawm txog AOD ntxiv mus.
Example 19 Nws los ua neej nce thiab muaj noj muaj hnav zoo.
Example 20 Thaum yus tsis muaj noj ces yus lub cev ho muab cov roj ntawd los siv.
Author/Contributor: Hmong, Jan 09, 2019 9:44 am

Advertisements