noj nyoos haus txias
1 Hmong - English
Pronunciationnawt nyonz haoz txiaz

Part of Speech equivalent
Definitions eating raw (meat) and drinking cold (drink) is a reference to murderers and thieves capable of killing and stealing
2 Hmong - Hmong
Part of Speech common phrase
Etymology noj nyoos -> siab phem, haus txias -> zais siab
Definitions siab phem tau tua neeg thiab txeeb luag tus
Synonyms:


Suggest A Definition

Best Matches:
Example 1 1 Hmoob nyiam tsaws nqaij noj
2 Kuv niam tsaws tshuaj haus
Example 2 Yog tim li cas ? Tejno yog tim kev noj kev haus nyob tebchaws vammeej.
Example 3 Qhov noj zaub mov thiab haus dej 3.
Example 4 Kab ntawv kob cuj ib nov piav txog kev noj qab, haus huv hauv tsev neeg. Kab kob cuj ob yog piav txog kev tu me nyuam.
Example 5 Lino, kev noj haus kom ua rawsli hais hauv qab no: 1.
Example 6 Tej khoom noj khoom haus losyog khoom vaj khoom tsev uas tsis zoo siv thiab tsis muaj nqis.
Example 7 hais dua = say again. noj dua = eat again. haus dua = drink again.
Example 8 Dav noj nyug = Dav tom tau nyuj noj.
Example 9 Noj nqaij ntxuag mov = noj nqaij lawv mov
Example 10 [1] Kev coj noj coj ua = leadership. [2] Tus coj noj coj ua = leader.
Example 11 Yog peb xav noj nqaij, peb yuav tsum noj nqaij xwb tiag - kom tsis txhob muaj roj nrog li.
Example 12 [1]Kuv nyiam noj dib liab = I like eating red melon. [2]Nws xav noj dib = he wants to eat cucumber.
Example 13 Tim lino, sawvdaws rog heev tim noj tshaj - tsis yog noj ntau.
Example 14 [1] Noj tsiab yog noj nqaij tos xyoo tshiab = Feasting is eating meat to welcome the new year.
Example 15 Peb noj, peb zaum tas hnub, peb rov noj ces peb pw xwb.
Example 16

[1] Kuv mus tom nroog hos nws mus tom tsev kawm ntawv = I go to the city and he goes to the school.

[2] Kuv noj zaub hos nws noj nqaij = I eat vegetable but he eats steak.

[3] Kuaj mus ua si hos nws ne? = You go to play, but how about him?

Example 17 Nws caw kuv mus noj mov. Thov caw koj tuaj nrog peb noj peb caug.
Example 18 [1] Ntuj no ces yuav los daus = Cold season there will be snow.
[2] Hmoob noj peb caug thaum lub caij ntuj no = Hmong celebrates new year during the winter.
Example 19 [1] Thaum tav su, peb noj su = At noon, we eat lunch.
Example 20 1. mus laiv = lets go.
2. noj laiv = lets eat.
3. hais los laiv = please speak.
Author/Contributor: Hmong, Jan 19, 2019 4:32 am

Advertisements