nplooj siab
1 Hmong - English
Pronunciationblongt·siab | blòng.siā | \ ᵐbˡɒŋ˥˧-ʂiə˥ \

Part of Speech noun
Definitions a lobe of liver
Synonyms:
2 Hmong - English
Part of Speech equivalent
Definitions dear, darling, love
3 Hmong - English
Part of Speech noun
Definitions a lover


Suggest A Definition

Found Samples:
Example 1 Kab noj peb cov nplooj zaub khis tag. Kuv txiav yuav ib co tshuaj mus tua kab.
Example 2 1 Cov nplooj zeeg = The leaves fall off
Example 3 [1] Lub caij ntuj tshiab, ntoo hlav nplooj mos = In the spring, trees grow new leaves.
[2] Lub caij kawm ntawv, mloog zoo zoo = In times of learning, listen very well.
Example 4 [1] Muaj qee hom nplooj chob neeg = There are some leaves that make people itch.
Example 5 1. lwg nplooj = trim off or strip off the leaves.
Example 6 1 Nplooj ntoos = Tree leaves.
2 Paj ntoos = Tree flower.
Author/Contributor: Hmong, Nov 29, 2018 2:05 pm

Advertisements