nquag
1 Hmong - English
Pronunciationnquagh

Part of Speech verb
Definitions recover (from sickness)
2 Hmong - English
Part of Speech adjective
Definitions active, hard-working, lively, energetic


Suggest A Definition

Best Matches:
Example 1 1 Nab ntsuab tuag saum tsuag, neeg nkees nquag saum luag (other people)

2 Luag (I) hais yus (you), yus yuav tsum mloog thiab
Example 2 1. Nws tus caj ntswg luv luv = His nose bridge is short.
2. Neeg caj tw ntse yog neeg nquag = People with pointy hips are hardworker.
3. Nws txhais caj npab dam lawm = His arm has broken.
Author/Contributor: Hmong, Nov 11, 2010 11:06 am

Advertisements