nram
1 Hmong - English
Part of Speech preposition
Etymology In relation to South
Definitions at, down, lower area
Examples: 1 Nram hav = at the valley or down the valley.
Synonyms:


Suggest A Definition

Best Matches:
Example 1 Ces thiaj li mauj cov Kiabtoom Mi-os li nram no: 1.
Example 2 Cov ntawv qub qub uas kuv tau nyeem yog cov Comoos nram Npanpas thiab pem Xaniam xa tuaj.
Example 3 Ces, zaum ntawd, tus Fuab Tais Xeekhuam Teb thiaj tau nqis mus txog ntua rau nram lub Toom.
Example 4 Lawv los tsis nyiam nqis mus rau nram lub tiaj tsis so thiab.
Author/Contributor: Hmong, Jan 09, 2019 9:09 am

Advertisements