nrog ntshis
1 Hmong - English
Pronunciationdroh·jhil | drọ.jhî | \ ᶯɖɒ˧˩-ᶯtʂʰi˧ \

Part of Speech adverb
Definitions sad
Examples: Nws nyob nrog ntshis tom qab nws tus hlub tso nws tseg


Suggest A Definition

Found Samples:
Example 1 Nws nyob nrog ntshis tom qab nws tus hlub tso nws tseg
Example 2 Tham nrog koj tus kws kho mob yog koj muaj lus dab tsi.
Example 3 Yog koj yuav siv lwm yam tshuaj mas thov koj nrog koj tus kws kho mob tham tso.
Example 4 Piv txwv li, tus npua yas uas muaj lub pob nyem nrog.
Example 5 Muaj luam yeeb, los yog muaj ntais txhuam nrog nraim (piv txwv li, lub ntais hlawv luam yeeb).
Example 6 Koj xav kom ua li cas rau ziag no? Kuv tsuas yog xav kom muaj tej tug nrog paub xwb.
Example 7 Kev pov plob muaj nrog nraim kev koom tes ntawm txhua txoj cai.
Example 8 Nqe lus xaus yuav tsum pab daws qhov teeb meem nrog kev sib fwm rau txhua tus tau txuam rau.
Example 9 Kuv tus phooj ywg tus txiv hlob los nrog kuv tham ntev tham ntau ua si.
Example 10 Nws zoo li yus yeej ris tsawv ib kawm taws nrog yus mus txua qhovchaw.
Example 11 Tej nqaij no muaj roj nrog ntau.
Example 12 Yog peb xav noj nqaij, peb yuav tsum noj nqaij xwb tiag - kom tsis txhob muaj roj nrog li.
Example 13 Nws caw kuv mus noj mov. Thov caw koj tuaj nrog peb noj peb caug.
Example 14 1 Dej nrog = Water drips
Example 15 1 Txoj phuam nrog kua zig = The towel is dripping.
Example 16 1 We meet the parents = Peb ntsib cov niam cov txiv.
2. We meet with the teachers = Peb sibntsib nrog cov leeskais (nais khu).
Example 17 Nws limxeeb nrog tus phoojywg = He reasons with his friend.
Example 18 Nws limxeeb nrog nws tus phoojywg. Nkawv sib limxeeb ua ke.
Example 19 1 Maybe I will go with you = Tejzaum kuv yuav nrog koj mus
Example 20 1 I am with her = Kuv nrog nws
Author/Contributor: Hmong, Oct 06, 2012 12:08 pm

Advertisements