ntaus kubhnyiab
1 Hmong - Hmong
Pronunciationntaul·kub·hnyiab | ntaû.kū.hnyiā | \ ⁿdau˧-ku˥-ɲ̥iə˥ \

Part of Speech verb
Definitions ua npau suav
2 Hmong - English
Part of Speech verb
Definitions dream, having a dream


Suggest A Definition

Found Samples:
Example 1 1 Nws ntaus neeg = He hits/beats people.
2 Nws ntaus hlau = He hammers metal.
2 Nws ntaus pob = He batters the ball.
Example 2 1 Tus kawmntawv siv kisnpoj ntaus ntawv. 2 Tus kawm phiajnos ntaus kisnpoj ua yassuab.
Example 3 Yawg Foob Xab muab kab los ntaus ua tau ib rab taus khov heev.
Example 4 [1] Nws ntaus cim rau lub hnab ntawv = he stamps a mark on the envelop. [2] Cim qoob no zoo dua cim dhau los = this harvest is better than the last harvest.
Example 5 1 ua ntej = before.
2 ntaus ntej = leading up front.
Example 6 [1]Tus niam cheem kom tus txiv nyob = The wife asks the husband to stay. [2] Nws cheem tsis tau nws tus kheej = He cannot stop himself. [3] Nws mus cheem ob tug neeg sib ntaus = He goes to intervene two people fighting.
Example 7 1 Nws ntaus vas = He casts a fishing net.
Example 8 1 Ib teg paj = A bundle (handful) of flower
2 Hmov phom nrov ib teg = Heard a sound of gun fire
3 Nws ntaus lawv ob teg = He hit them twice (with the hand)
Example 9 Cov tubrog tsaustsi mus ntaus cov yeebncuab
Author/Contributor: Hmong, Mar 20, 2013 4:07 am

Advertisements