ntses leev
1 Hmong - English
Pronunciationjaez lenv

Part of Speech noun
Definitions a type of freshwater fish which lives in rocky or sandy river


Suggest A Definition

Best Matches:
Example 1 Tus ntses ua luam dej luj leev = The fish is swimming peacefully.
Example 2 Nkauj ntses lub cev yog ib-nrab neeg thiab ib-nrab ntses
Example 3 1. Npua lib av = Pig play in the mud.
2. Os lib ntses hauv dej = Ducks search for fish in the water.
Example 4 1 Kuv pom ib pab noog = I see a flock of birds
2 Ib pab neeg mus nuv ntses = A group of people go fishing
3 Nws hais kom pab neeg mus tsev = He told the crowd to go home
4 Ib pab twm tab tom noj zaub = A herd of buffalo is grazing
Example 5 1 Lub nkoj loj xa khoom kwm hiavtxwv = The ship transports shipments through the ocean. 2 Lub nkoj me thauj neeg mus nuv ntses = The small boat carries people to go fishing.
Example 6 [1] Cua nab zoo siv nuv ntses = Earthworm is good for fishing.
Example 7 "cuab noog" = to trap birds; "cuab ntses" = to trap fish; "cuab ntxiab" = to set a trap.
Example 8 Qav taub yog cov menyuam qav uas muaj ko tw zoo li ntses. = Tadpoles are baby frogs that have tails like fishes.
Example 9 fish sauce = kua ntses soy sauce = kua taum pauv
Author/Contributor: Hmong, Nov 22, 2010 2:33 pm

Advertisements