ntsiab muag
1 Hmong - English
Pronunciation 

Part of Speech noun
Definitions pupil


Suggest A Definition

Best Matches:
Example 1 Cov kev qhia ntawm no yog tshooj ntsiab lus rau cov yim neeg: 1.
Example 2 Tus tub rag txuj thiab nws niam txiv yuav muab cov ntsiab lus ntxiv rau los tau.
Example 3 Tsis txhob suam npe rau dab tsi li txog thaum koj paub tias nws lub ntsiab lus yog txhais li cas.
Example 4 Ceeb Toom: Saib cov ntsiab lus hais txog WIAA Cov Kev Cai Qhov Tsim Nyog Tau Mus Koom.
Author/Contributor: Hmong, Nov 22, 2010 3:23 pm

Advertisements