nyob
1 Hmong - English
Pronunciationnyaw'b

Part of Speech verb
Definitions reside, occupy, dwell, live, stay


Suggest A Definition

Best Matches:
Example 1 Kev ntsuam xyuas no yuav tsum ua nyob hauv qhov chaw uas tus me nyuam nyob ntau tshaj plaws.
Example 2 Tej tug kuj muaj mob pob zeb nyob hauv lub tsib.
Example 3 Luag nyob peb hnub ke deb rau ntawm Looj Hej.
Example 4 Yog tim li cas ? Tejno yog tim kev noj kev haus nyob tebchaws vammeej.
Example 5 Thaum ub peb nyob qub-teb qub-chaw, peb kuj tsis rog heev.
Example 6 Leej twg los yeej yuav nyob sov li 2-3 hli mam mus ua haujlwm.
Example 7 Nws khiav mus nkaum nyob rau sab pem Qaum Teb pem Xeekhuam Moophuas Teb.
Example 8 Nwstsismuaj qhovzoo nyob tom tsev muag khoom.
Example 9 Nyob rau hauv pab pawg twg ces tag nrho sawv daws coj tib lub npe uas cov kwv tij Mi-os hu lub Xeem.
Example 10 Tej zaub-mov tebchaws no txawv tej nyob Nplog teb thiab Thaib Teb.
Example 11 Tus me nyuam yuav nyob hauv tsev tsis pub tshaj ib los ob hnub.
Example 12 Cia tus me nyuam nyob hauv tsev tu thiab tua ntshauv tas tso mam rov mus tau kawm ntawv.
Example 13 Tus ntshauv laus mas muaj txoj sia nyob txog li 3035 hnub.
Example 14 Nws yog ib tus kab dawb doog, tsis muaj tis nyob rau saum tib neeg lub taub hau.
Example 15 Nyob rau hauv Madison Cov Tsev Kawm Ntawv Phaj Nrab, peb yuav: 1.
Example 16 Ntsuam xyuas cov ntaub ntawv kev noj qab nyob zoo kom muaj kev kawm txog AOD ntxiv mus.
Example 17 Muaj cov Thaib nyob rau sab saum toj saib xyuas cov Fuab Tais Nplog.
Example 18 Yuav tsum ceev me ntsis tshuaj nyob tom tsev kawm ntawv xwb.
Example 19 Tsis pub sib thab ua si nyob hauv chav txee cia khoom txhua lub sij hawm.
Example 20 Lino, peb yuav tsum noj kom tsaus xwb - kom txhob daw-daw ntsev es yus thiaj nyob dhia-dhees.
Author/Contributor: Hmong, Jan 04, 2019 4:41 pm

Advertisements