nyob
1 Hmong - English
Pronunciationnyawb

Part of Speech verb
Definitions reside, occupy, dwell, live, stay


Suggest A Definition

Best Matches:
Example 1 Nyob saum yaj yuav tsum tau sib pab, nyob nruab yeeb thiaj nyob tau haum xeeb.
Example 2 [1]Lub chaw nyob muaj TV thiab rooj zaum = The living area has TV and seats. [2] Koj lub chaw ua hauj lwm zoo li cas? = How is your work place? [3] Koj nyob qhov chaw yog lawm = You are in the right position.
Example 3 Kev ntsuam xyuas no yuav tsum ua nyob hauv qhov chaw uas tus me nyuam nyob ntau tshaj plaws.
Example 4 Over there = nyob tod, nyob tiv.
Example 5 1 Standing position = nyob sawv 2 Sitting position = nyob zaum
Example 6 [1]Thaum lub hnub nyob saum ntuj ces yus tus duab ntxoo nyob hauv av = When the sun is up in the sky, your shadow is on the ground. [2]Cov neeg so hauv tus duab ntxoo = The people rest in the shade.
Example 7 Cov dabneeb ces yeej nyob saum thaj lawm, nyob hauv tsev lawm, tabsis dabneeg mas tsawg txuj. Thaum ua neeb ces yuav tau txheev (txheeb) qhuaneeb losyog hu cov qhuaneeb kom nqis chojneeb tuaj. Thaum yuav nqis neeb ces tau xa cov qhuaneeb rovqab thiab tau tiam lawv.
Example 8 Thaum lub caij cog qoob, ntuj los nag loj kawg. Tshab ntuj tim ub, los nag tim no. Cov neeg los nyob hauv tsev nkauj nag. Tus neeg uas nyob nraum zoov ntub nag tag lawm.
Example 9 [1] Cab nyob hauv cov hnyuv = Worms live in the intestines.
Example 10 [1] Nws tus mob ceev heev = His illness is urgent. [2] Nyob hoom ya ceev heev = Airplane flies very fast.
Example 11 Ntuj qaib ntuj noog, peb hnub nyob tsis paub hnub mus.
Example 12 1. Nws nyob laus nkoos = He lives to be very old.
Example 13 Nyob rau hauv Madison Cov Tsev Kawm Ntawv Phaj Nrab, peb yuav: 1.
Example 14 Ntsuam xyuas cov ntaub ntawv kev noj qab nyob zoo kom muaj kev kawm txog AOD ntxiv mus.
Example 15 1. Koj yog leej twg? = Who are you?
2. Nws nyiam yam twg? = What does she like?
3. Lawv nyob qhov twg? = Where do they live?
4. Peb mus thaum twg? = When do we go?
Example 16 1 Lawv nyob tid = They live over there
Example 17 [1]Tus niam cheem kom tus txiv nyob = The wife asks the husband to stay. [2] Nws cheem tsis tau nws tus kheej = He cannot stop himself. [3] Nws mus cheem ob tug neeg sib ntaus = He goes to intervene two people fighting.
Example 18 Nyob rau zaj dabneeg Liaj Lwg thiab Rhwv Mwg.
Example 19 Daim foos no muaj nyob hauv txhua lub tsev kawm ntawv cov chaw ua hauj lwm.
Example 20 1 Nws nyob nram nrag = He lives in the plain.
Author/Contributor: Hmong, Jan 04, 2019 4:41 pm

Advertisements