nyuam qhuav ntxim
1 Hmong - English
Pronunciationnyuar qhuav ntxeer

Part of Speech common phrase
Definitions (insult) deserve, suits


Suggest A Definition

Best Matches:
Example 1 1 Nyuam qhuav ntxim koj = You deserve it.
Example 2 Tus me nyuam kawm ntawv yuav tsum raug tshem tawm li tsib hnub.
Example 3 Tus me nyuam kawm ntawv yuav tsum raug tshem tawm tsib hnub thiab yuav tsum raug rho tawm.
Example 4 Yuav tswj tsis pub lwm tus paub txog tus me nyuam kawm ntawv tej teeb meem.
Example 5 Thov qhia qhov kev txheeb ze ntawm txhua tus laus neeg rau tus me nyuam kawm ntawv.
Example 6 Kev qhuab qhia me nyuam kawm ntawv.
Example 7 Qhov no tsis cuam tshuam rau cov me nyuam kawm ntawv uas tau muaj tus mob qhua taum lawm.
Example 8 Tseem muaj cov tshuaj txhaj tiv thaiv uas xav kom txhaj ntxiv rau koj tus me nyuam thiab.
Example 9 Yuav tsum muab cov tshuaj cia siab kom me nyuam yaus tsis txhob muab tau.
Example 10 1 Tus me nyuam ntsiag lawm = The child has gone quiet.
Example 11 Cia tus me nyuam nyob hauv tsev tu thiab tua ntshauv tas tso mam rov mus tau kawm ntawv.
Example 12 Tus me nyuam yuav nyob hauv tsev tsis pub tshaj ib los ob hnub.
Example 13 Txhua tus me nyuam kawm ntawv yuav tsum muaj cai los taug plaub ntug raws txoj cai.
Example 14 Txhua tus me nyuam kawm ntawv yuav tsum tsis txhob raug yuam tus kheej kom raug plaub ntug.
Example 15 Yog hais tias muaj me nyuam yaus txaus, txhua hnub nyoog yuav tsum muaj nws ib pawg.
Example 16 Ces, txhua txhua zaus tus me nyuam tuav nkaus tus npua yas, tus npua yas yuav txav tau thiab kws.
Example 17 Cov me nyuam uas muaj qhov tsis taus loj los tseem muaj cuab kav siv tau cov pob nyem.
Example 18 Tsev neeg yeej muaj qhov paub txog lawv tus me nyuam mos los yog cov mus taus kev lawm.
Example 19 Kev ntsuam xyuas no yuav tsum ua nyob hauv qhov chaw uas tus me nyuam nyob ntau tshaj plaws.
Example 20 Kab ntawv kob cuj ib nov piav txog kev noj qab, haus huv hauv tsev neeg. Kab kob cuj ob yog piav txog kev tu me nyuam.
Author/Contributor: Hmong, Jan 18, 2019 4:32 am

Advertisements