nyuam qhuav ntxim
1 Hmong - English
Pronunciation 

Part of Speech common phrase
Definitions (insult) deserve, suits


Suggest A Definition

Best Matches:
Example 1 Qhia cov qauv coj zoo ntawm tus cwj pwm rau tus me nyuam 3.
Example 2 Kev qhuab qhia me nyuam kawm ntawv.
Example 3 Pab qhia tej kev txawj ntse muaj txiaj ntsim rau tus me nyuam 8.
Example 4 Txhua qhov ntawv thiab cov tsev zov me nyuam thiaj li tau kaw.
Example 5 Tus me nyuam yuav nyob hauv tsev tsis pub tshaj ib los ob hnub.
Example 6 Cia tus me nyuam nyob hauv tsev tu thiab tua ntshauv tas tso mam rov mus tau kawm ntawv.
Example 7 Kev Txhaum Zaum 2 los yog Ua Raws Nraim Qhov Qub: Tus me nyuam yuav tsum raug rho tawm.
Example 8 Tus me nyuam kawm ntawv yuav tsum raug tshem tawm li tsib hnub.
Example 9 Yuav tswj tsis pub lwm tus paub txog tus me nyuam kawm ntawv tej teeb meem.
Example 10 Tsev neeg yeej muaj qhov paub txog lawv tus me nyuam mos los yog cov mus taus kev lawm.
Example 11 Thov qhia qhov kev txheeb ze ntawm txhua tus laus neeg rau tus me nyuam kawm ntawv.
Example 12 Qhov no tsis cuam tshuam rau cov me nyuam kawm ntawv uas tau muaj tus mob qhua taum lawm.
Example 13 Txhua tus me nyuam kawm ntawv yuav tsum muaj cai los taug plaub ntug raws txoj cai.
Example 14 Cov me nyuam uas muaj qhov tsis taus loj los tseem muaj cuab kav siv tau cov pob nyem.
Example 15 Tseem muaj cov tshuaj txhaj tiv thaiv uas xav kom txhaj ntxiv rau koj tus me nyuam thiab.
Example 16 Yuav tsum muab cov tshuaj cia siab kom me nyuam yaus tsis txhob muab tau.
Example 17 Yog hais tias muaj me nyuam yaus txaus, txhua hnub nyoog yuav tsum muaj nws ib pawg.
Example 18 Kev ntsuam xyuas no yuav tsum ua nyob hauv qhov chaw uas tus me nyuam nyob ntau tshaj plaws.
Example 19 Txhua tus me nyuam kawm ntawv yuav tsum tsis txhob raug yuam tus kheej kom raug plaub ntug.
Example 20 Yog raug kom muab rho tawm, tus me nyuam kawm ntawv yuav tsum raug tshem tawm tsib hnub.
Author/Contributor: Hmong, Jan 18, 2019 5:32 am

Advertisements