pab
1 Hmong - English
Pronunciationpab | pā | \ pa˥ \ 

Part of Speech verb
Definitions aid, assist, help, serve, support
Examples: 1 Nws pab tus yeeb ncuab = He aids the enemy

2 Kuv pab nws sau ntawv = I help him write
2 Hmong - English
Part of Speech noun
Definitions flock, group, crowd, herd
Examples: 1 Kuv pom ib pab noog = I see a flock of birds

2 Ib pab neeg mus nuv ntses = A group of people go fishing

3 Nws hais kom pab neeg mus tsev = He told the crowd to go home

4 Ib pab twm tab tom noj zaub = A herd of buffalo is grazing

3 Hmong - Mong
Part of Speech verb
Definitions paab


Suggest A Definition

Found Samples:
Example 1 1 Kuv pom ib pab noog = I see a flock of birds
2 Ib pab neeg mus nuv ntses = A group of people go fishing
3 Nws hais kom pab neeg mus tsev = He told the crowd to go home
4 Ib pab twm tab tom noj zaub = A herd of buffalo is grazing
Example 2 Nqee cov muaj kev pab rau thaum yau los kuj muaj cov paub haj tom txog cov cuab yeej pab no thiab.
Example 3 Qhuas rau lawv pab tub rag txuj xwb txhob thuam lwm pab.
Example 4 1 Nws pab tus yeeb ncuab = He aids the enemy
2 Kuv pab nws sau ntawv = I help him write
Example 5 Nqee tsam cov niam txiv kuj tsis tshua kam cia siv cov cuab yeej pab no thiab.
Example 6 Feem ntau pab no yuav muaj tus kws paub txog cov cuab yeej.
Example 7 Yuav tsum muaj qhov cuab yeej los pab rau qhov txawj ua no.
Example 8 Pab qhia tej kev txawj ntse muaj txiaj ntsim rau tus me nyuam 8.
Example 9 Tom qab cov caij muaj kev kawm, yuav TSIS muaj tus neeg ua hauj lwm ntawd pab lawm.
Example 10 Feem kev kawm txuj cov kev pab rau cov niam txiv daws tej teeb meem tau teev saum no.
Example 11 Pab neeg ua hauj lwm thiab tsev kawm ntawv tsoom thawj coj cov rooj sab laj 4.
Example 12 Nqe lus xaus yuav tsum pab daws qhov teeb meem nrog kev sib fwm rau txhua tus tau txuam rau.
Example 13 Tus thawj tswj fab kev kawm rag txuj teem Pab Neeg Tswj Fwm Kev Rag Txuj lub rooj sib hais a.
Example 14 Yuav tsis pub muab tej kev khiav hauj lwm pab hauv zej zog los mus daws tej kev yuam cai.
Example 15 Yuav sau cov nqi tuaj koom kev rag txuj tom qab pab tub rag txuj raug xaiv lawm.
Example 16 Fwm lwm pab tub rag txuj raws li txhua txoj hauv kev yuav ua tau.
Example 17 Muab kev txhawb nqa lawv pab tub rag txuj.
Example 18 Qhuas txog tej kev rag txuj ua tau zoo ntawm ob pab tub rag txuj tib si 7.
Example 19 Zaum rau lwm pab tub rag txuj cov rooj/suam chaw qw qhuas txhawb.
Example 20 Cov Mi-os coj ua pab ua pawg.
Author/Contributor: Hmong, Sep 24, 2012 10:53 am

Advertisements