paj tsawb
1 Hmong - English
Pronunciationpat·tseub | pà.tsēu | \ pa˥˧-tʂaɨ˥ \

Part of Speech equivalent
Definitions banana flower
Synonyms:


Suggest A Definition

Found Samples:
Example 1 [1] Nws chob koob xaws paj ntaub = She thread the needle to make paj ntaub.
Example 2 Nws kuj muaj ntau yam roj, ibyam li roj tsiaj (rog npua), butter, margarine, roj paj-ntoo.
Example 3 [1] Cov neeg muaj mob paj hlwb cim xeeb tsis zoo npaum cov neeg tsis mob = People with brain disease do not have good memory like those who do not.
Example 4 [1] Puav dai taw = bat hangs their legs. [2] Nws dai paj hauv tshev = She decorates the house with flowers.
Example 5 Ib co Hmoob ntoo phuam paj = some Hmong wear flower turban.
Example 6 [1] Aus los mas! = accept it! [2] Nws aus kuv tus xaum lawm = He took my pen. [3] Nws aus lub paj lawm = She accepted the flower.
Example 7 [1]Nws muab cov paj coj los eb tsev = She takes the flowers to decorate the house.
Example 8 1 Nplooj ntoos = Tree leaves.
2 Paj ntoos = Tree flower.
Example 9 1 Ib teg paj = A bundle (handful) of flower
2 Hmov phom nrov ib teg = Heard a sound of gun fire
3 Nws ntaus lawv ob teg = He hit them twice (with the hand)
Example 10 1 He bought a rose to please her = Nws yuav ib lub paj ntshua nplaim kom tus poj niam zoo siab
Example 11 ດອກໄມ້ = paj ntoo
Author/Contributor: Hmong, Jun 26, 2020 5:05 am

Advertisements