phajnyaj
1 Hmong - English
Pronunciationphaat nyaat

Part of Speech noun
Definitions germ, bacteria, disease


Suggest A Definition

Best Matches:
Example 1 Nyob rau hauv Madison Cov Tsev Kawm Ntawv Phaj Nrab, peb yuav: 1.
Example 2 Ib diav icecrean twb muaj 115 colories - npaum li 2 phaj mov plej lawm.
Example 3 Ib daim biscuit qabzib kuj npaum li ib phaj mov lawm thiab.
Example 4 Ib lub donut twb npaumli 3 phaj mov ! (Nej puas paub li no ?).
Example 5 nyiaj kab phaj = cash on a plate
Author/Contributor: Hmong, Dec 18, 2010 2:50 am

Advertisements