pob qa
1 Hmong - English
Pronunciationpob·qa | pō.qå | \ pɒ˥-qa˦ \

Part of Speech noun
Definitions throat


Suggest A Definition

Found Samples:
Example 1 Tus zawv plab, mob plab, ua pob liab vog los muaj coob, hnoos qhuj-qhem hawb-pob tsis tseg.
Example 2 [1] Pob kws cauj siav ntxov dua pob kua taj = Early corn ripe sooner than late corn.
Example 3 [1] pob caus ntoo. [2] txoj hlua ua pob caus.
Example 4 pob ncaws = football. Pob hauv caug = knee cap.
Example 5 Yuav pom tej tawv nqaij uas ntshauv tom ntawm xub qwb thiab ncij ntawm qaum pob ntseg.
Example 6 Piv txwv li, tus npua yas uas muaj lub pob nyem nrog.
Example 7 Cov pob nyem los tseem siv tau los ua qhov tua thiab taw lwm yam khoom.
Example 8 Cov me nyuam uas muaj qhov tsis taus loj los tseem muaj cuab kav siv tau cov pob nyem.
Example 9 Ntev mus, yus tej pob-qij-txa yuav tshiav-mus tshiav-los ua rau nws yuav tsis zoo tag.
Example 10 Tej tug kuj muaj mob pob zeb nyob hauv lub tsib.
Example 11 Nws muab cov av los puab ua tej lub pob a.
Example 12 Nws muab cov av los puab ua ib co pob a.
Example 13 1. Teb chaws Amelika muaj av ntau = County America has lots of land. 2. Kuv lub ris lo av = My pant got some dirt. 3. Qhov av no zoo cog pob kws = This soil is good for planting corns.
Example 14 [1]Phonsavanh muaj qhov npoos dawb vog = Phonsavanh has white speckles of bomb craters. [2] Lub ntxej muag ua pob dawb vog = The face has white acne spots.
Example 15 Nws dawm pob zeb ntog = he stumble on a rock and fall.
Example 16 [1]Nws dhas pob kws = he separates the corn grain.
Example 17 [1]Nws hawb pob = He makes hoarse noise.
Example 18 1. Nws ncaws pob = He kicks the ball. 2. Lawv ncaws teb = They dig the field.
Example 19 1 Nws nrws pob ntseg = She swab her ear.
Example 20 1 Nws ntaus neeg = He hits/beats people.
2 Nws ntaus hlau = He hammers metal.
2 Nws ntaus pob = He batters the ball.
Author/Contributor: Hmong, Dec 18, 2010 3:46 am

Advertisements