pov pob
1 Hmong - English
Pronunciationpawv pawb

Part of Speech equivalent
Definitions ball tossing game at Hmong new year celebration


Suggest A Definition

Best Matches:
Example 1 Toss the ball over here = Pov lub pob rau tom nov.
Example 2 [1] Nws muab cov av w pov tseg = He throws away the dirt. [2] Nws w noob zaub rau hauv daim teb = She spread the seeds on the garden.
Example 3 [1] Nws tuaj ceeb toom koj sawv daws khiav = He came to inform everyone to flee. [2] Daim ntawv ceeb toom nws mus nce tsev hais plaub = The letter notifies him to go to court. [3] Lawv ceeb toom kom peb mus pov npav = They remind us to go vote. [2] Tub ceev xwm ceeb toom kom nws nres = The police warns him to stop.
Example 4 [1] Tus aub coj tus neeg dig muag = The dog guides the blind. [2] Vaj Pov coj Hmoob tuaj teb chaws Amelikas = Vang Pao led the Hmong to the USA.
Example 5 Kev pov plob muaj nrog nraim kev koom tes ntawm txhua txoj cai.
Example 6 [1] Nws cuam tus pas pov tseg = he throws the stick away. [2] peb cuam nqeeb vov tsev = we weave the grass to cover the house.
Example 7 nws nchuav dej pov tseg = s/he pours the water away.
Example 8 Txhua tus tub rag txuj yuav tau pov plob txuag thiab ceev txhua yam koom tau muab rau siv kom zoo.
Example 9 Daim ntawv pov thawj no qhia tau tias tus kws kho tsev no tseem muaj insurance.
Example 10 1. Am pib lawm, nti pov tseg = It's dirty, spit it out.
Example 11 Tswj tus kheej txhua lub sij hawm thaum lawv tus kheej tseem yog cov pej xeem muaj kev pov plob.
Example 12 ib tug keeb neeg uas muaj txiaj ntsig rau ib heev neeg los yog ib pawg neeg twg. Vaj Pov yog Hmoob ib tug keeb txwv zeej.
Example 13 Qhia tej kev pov plob rau tus me nyuam kawm ntawv kom paub coj nyob tom tsev kawm ntawv 6.
Example 14 1 Nws kuam cov av pov tseg = She scrapes off the dirt
Author/Contributor: Hmong, Nov 06, 2018 4:45 am

Advertisements