ສະຫນັບສະຫນູນ

pov pob
1 Hmong - English
ການອອກສຽງ 

ຫນ້າທີ່ equivalent
ຄໍານິຍາມ ball tossing game at Hmong new year celebration


ແນະນໍານິຍາມຄໍາສັບ

ຜູ້ປະກອບສ່ວນ/ຜູ້ແຕ່ງ: Hmong, Nov 06, 2018 3:45 am

ສະຫນັບສະຫນູນ