puv nto
1 Hmong - English
Pronunciationpuv·nto | pú.nto̊ | \ pu˧˦-ⁿdɒ˦ \

Part of Speech adverb
Definitions fill to the top


Suggest A Definition

Found Samples:
Example 1 Yus mus muab mis-hmoov los tov rau menyuam noj, ib fwj dhau ib fwj ua rau tej menyuam puv-puv kawg.
Example 2 Thaum kuv loj tuaj lawm, kuv tau mus ncig xyuas cov Hmoob thiab cov Nplog thoob teb puv chaws.
Example 3 1 Txhua xyoo peb lub txhab nplej yeej puv nkaus = Every year our grain storage is full
Example 4 Cov neeg puv mas muaj ntsis tsw tsog.
Example 5 ncaum puam suab khawv, tes taw tuag zawv = hais lus puv ncauj tabsis ua tsis tau dabtsi.
Example 6 puv ib puas nees nkaum xyoo = xyoob nkaug neej puas yig puas.
Author/Contributor: Hmong, Mar 01, 2020 6:29 am

Advertisements