qab hau
1 Hmong - English
Pronunciationqab·hau | qā.haů | \ qa˥-hau˦ \

Part of Speech noun
Definitions beginning to end, start to finish, top to bottom


Suggest A Definition

Found Samples:
Example 1 Muaj Duab Liab Qab – Xws li muaj duab liab qab sib deev los yog saib duab liab qab sib deev.
Example 2 Siv qhia qhov chaw: qab ca.

1. Tus nas nkaum hauv qab ca.
2. Hauv qab ca muaj ntsaum.
Example 3 Neeg laus neeg paub qab hau.
Example 4 Siv tom qab lo lus koj (you) losyog tom qab lo lus uas hais txog ob yam los sis ntau dua.
Example 5 Ib lis piam tom qab lub qe nteg, mas lub qe yuav daug.
Example 6 Muab pam, ntaub pua chaw, thiab khaub ncaws ntawm tsev neeg mus ntxua tom qab tua ntshauv tag.
Example 7 Lawv txawj leem kev tsheb nres dub, pleev xim thiab tu qab vag tsib taug.
Example 8 Tsev yuav tau pleev dua xim tshiab tom qab los nag tag.
Example 9 Hnub tom qab nws cia li tuag lawm.
Example 10 Tom qab cov caij muaj kev kawm, yuav TSIS muaj tus neeg ua hauj lwm ntawd pab lawm.
Example 11 Ntsuam xyuas cov ntaub ntawv kev noj qab nyob zoo kom muaj kev kawm txog AOD ntxiv mus.
Example 12 Mus kawm tom qab hnub thib 17 ntawm lub semester uas yog tsis tau kev zam rau (i.e.
Example 13 Yuav sau cov nqi tuaj koom kev rag txuj tom qab pab tub rag txuj raug xaiv lawm.
Example 14 Tawm hauv lub koom tsheej rag txuj mus ua ntej nws xaus thiab rov qab tuaj dua.
Example 15 Fakis Ob Tug Se: Hais lub Xeem Hmoob tag lawm ces cia kuv rov qab los piav dab neeg mus ntxiv.
Example 16 Lino, kev noj haus kom ua rawsli hais hauv qab no: 1.
Example 17 Yog kib kom tsis rau roj es siv cov lauj-kaub qab-yiag du uas nqaij tsis lo.
Example 18 Zab, thaum ub yog ib tug neeg uas txawj txawj ntsias dag lub npe. Tom qab no tib neeg cia li siv lub npe "Zab" no ua ib lo lus nthuav qhia txog lwm tus neeg lawm xwb. Piv txwv: tus neeg zab = tus neeg dag.
Example 19 [1]Hmoob khiav tuaj lawm, ces Nyaj Laj caum qab tuaj = After the Hmong had left, then the Vietcong followed (to track them).
Example 20 [1]Kuv pom tus luav dhia rau tom hav zoov lawm = I saw the rabbit jump into the forest. [2]Tus aub dhia lawv nws qab = thr dog ran after it.
Author/Contributor: Hmong, Sep 28, 2012 3:36 pm

Advertisements