qavtaub
1 Hmong - English
Pronunciationqaav thaob

Part of Speech noun
Definitions tadpole
Examples: Qav taub yog cov menyuam qav uas muaj ko tw zoo li ntses. = Tadpoles are baby frogs that have tails like fishes.


Suggest A Definition

Best Matches:
Example 1 Qav taub yog cov menyuam qav uas muaj ko tw zoo li ntses. = Tadpoles are baby frogs that have tails like fishes.
Example 2 [1] Qav nyob tau hauv dej thiab nruab nqhuab = Frog can live in water and on land.
Author/Contributor: Hmong, Dec 18, 2010 4:39 am

Advertisements