qhov muag
1 Hmong - English
Pronunciationqhawv muagh

Part of Speech noun
Definitions eye
2 Hmong - English
Part of Speech equivalent
Definitions for selling
3 Hmong - English
Part of Speech noun
Definitions soft area


Suggest A Definition

Best Matches:
Example 1 ຫຼັບຕາ = qi muag, qe muag, kaw qhov muag
Example 2 Only use with "eye[s]". Nws qi muag = s/he closed his/her eyes. Qhov muag qi nti = the eyes are shut tight. [See "kaw" for other usages].
Example 3
[1] ntxi qhov muag = top slightly open the eyes.
[2] ntxi hniav = to open the lips a little to show the teeth.
[3] ntxi qhov tsev = to open a small gap on the wall.
Example 4 [1]Phonsavanh muaj qhov npoos dawb vog = Phonsavanh has white speckles of bomb craters. [2] Lub ntxej muag ua pob dawb vog = The face has white acne spots.
Example 5 [1]Nws qhov muag fam lawm = His eyes are blind.
Example 6 Plas muaj qhov muag loj - owl has big eyes.
Example 7 Daim ntaub plooj kuv qhov muag = the cloth blurs my eyes.
Example 8 Qhov tseeb tiag, qhov kawm tau ntawd yuav yog qhov ntau dua.
Example 9 Qhov no yog qhov tseeb tshwj xeeb rau tsev neeg thiab cov tu nws.
Example 10 Yuav tsum muaj qhov cuab yeej los pab rau qhov txawj ua no.
Example 11 Kuv xav kom ib tug neeg laus cheem qhov kev ua heev neeg/qhov kev ua saib tsis taus no.
Example 12 Qhov kev txiav txim siab ntawm Tsoom Fwv Tswj feem coob yuav tsum yog qhov kawg.
Example 13 Tus xib fwb yuav tau cej luam cej luam qhov teeb meem rau ib tug neeg saib xyuas qhov kev sib tw.
Example 14 [1] Nws chaws lub qhov laj kab = He went through the hole on the fence. [2] Tus nas chaws lub qhov phab ntsa los = The mouse came through the hole in the wall.
Example 15 Qhov chaw no qhuav qhawv, tsis muaj dab tsi = this place is empty, there is nothing. Qhov chaw no qhuav qhawv, zoo ua si = this place is dry, good for playground.
Example 16 open the door = qhib lub qhov rooj open the mouth = rua lub qhov ncauj
Example 17 me too = kuv thiab, ntxiv kuv nrog that too = qhov ntawd thiab, qhov ntawd ntxiv
Example 18 Daim sev tsis yog daim tiab. Daim tiab mas vas nkaus yav nrav. Daim sev mas npog ntawm qhov uas daim tiab los sibcob losyog npog qhov uas tsis pub neeg pom.
Example 19 Qhov no yuav txo tau tej kev coj tsis zoo los muaj.
Example 20 Cov pob nyem los tseem siv tau los ua qhov tua thiab taw lwm yam khoom.
Author/Contributor: Hmong, Dec 18, 2010 4:59 am

Advertisements