rautes
1 Hmong - English
Pronunciationthrao thaez

Part of Speech noun
Definitions claw, fingernail


Suggest A Definition

Best Matches:
Example 1 [1]Dab teg/tes yog ntu uas txuas txhais npab rau txhais tes = The wrist is the joint connecting the lower arm to the hand.
Example 2 [1]Yas npab txuas rau txhais tes = Lower arm connects to the hand.
Example 3 Kuv muab daim ntawv cob nkaus rau nws txhais tes = I place the letter on his/her hand.
Example 4 [1]Kuv muab qhov khoom cwb rau nws tes = I deliver the package into his hand.
Example 5 [1] Kuv hais rau koj = I speak to you. [2] Muab cov nqaij tso rau hauv tub yees = Put the meat in the freezer. [3] Muab phau ntawv cia rau saum rooj = Put the book on the table. [4] Nws taw rau daim paib = He points at the sign.
Example 6 Lub dab npuas rau qhauv rau npua noj. Lub dab zaub rau zaub nyuj zaub nees.
Example 7 Nijyai...., Cas niaj tshav ntuj tuaj rau tim ub es los nag tuaj rau tim no mog, cas Hmoob txiv leejtub, koj ncaim kuv mus rau sab ntuj nraum ub es ntshe koj mus muaj dua tus hlub lawm es koj thiaj tsis nco.
Example 8 Hais txog kev khwv siv roj ntsha losyog txojsia ua tau los pab rau ib tug neeg twg. Niamtxiv tus txiaj ntsha rau tubkiv. Tub peebzeej tus txiaj ntsha rau pejxeem.
Example 9 Txiav txim xyuas cov kev teem txim tsim nyog rau qhov muaj AOD thiab/los yog xa mus rau lwm tus.
Example 10 Kev tsis tuaj kawm rau thaum raug tshem tawm ntawd yuav tsum xam tias yog ib qhov zam pub rau.
Example 11 Nqe lus xaus yuav tsum pab daws qhov teeb meem nrog kev sib fwm rau txhua tus tau txuam rau.
Example 12 Yus mus muab mis-hmoov los tov rau menyuam noj, ib fwj dhau ib fwj ua rau tej menyuam puv-puv kawg.
Example 13 Tej tug kuj ua rau hlab ntshav tawg hauv plab, ua rau ntuav ntshav thiab mus plob tau ntshav.
Example 14 Tej menyuam meme uas tsis muaj zog nqus mis, leej niam kuj yuav tau tso mis rau hauj fwj rau noj.
Example 15 [1] UN faib mov rau neeg thoj nam = UN distributes rice to the refugees. [2] 10 faib rau 2 tawm 5 = 10 divided by 2 equals 5. [3] Nws muab cov khoom faib ua tej pawg = He classifies the things into groups.
Example 16 [1] Kuv rau khau = I put on shoes.
[2] Nws rau tshuaj = He applies medicine.
Example 17 [1] Nws rau txuj lom rau cov nqaij= She adds ingredients to the meat.
Example 18 1. Nws mus kev khuj khuav rau ub rau no = He walks nervously here and there.

2. Me nyuam ua si khuj khuav = The child play constantly.
Example 19 1 Your presence is important to the meeting = Qhov koj tuaj rau ntawm nov tseemceeb heev rau txoj kev sib ntsib.
Example 20 Nws yog ib tus kab dawb doog, tsis muaj tis nyob rau saum tib neeg lub taub hau.
Author/Contributor: Hmong, Dec 20, 2010 4:27 pm

Advertisements