siab
1 Hmong - English
Pronunciationshiab

Part of Speech noun
Definitions liver
2 Hmong - English
Part of Speech adjective
Definitions high, tall
3 Hmong - English
Part of Speech noun
Definitions height


Suggest A Definition

Best Matches:
Example 1 Txo fwj chim thiab txhob zoo siab heev heev yog yeej, ua siab zoo thiab txhob ua phem yog swb.
Example 2 Feem coob, cov neeg qhuav-cawv thiab cov neeg haus cawv ntau yuav mob daim siab ua rau siab os.
Example 3 1 He bought a rose to please her = Nws yuav ib lub paj ntshua nplaim kom tus poj niam zoo siab
Example 4 [1]Caj tw siab zoo dua caj tw pau = Rising buttocks are better than hanging buttocks.
Example 5 siab feeb pes tsia = confused, momentarily unable to see or think clearly. (Heimbach 1979) yeem tsia = to faint, to black out. (Heimbach 1979)
Example 6 1 Nws nplij kuv siab
Example 7 Kev nkag siab txog txoj cai, tsab cai kav thiab tsab cai tswj cov hluas 3.
Example 8 [1] Nws hom khaj vim nws muaj kev zoo siab = He is energetic because he has joy.
Example 9 [1] Nws coj khawm kom hniav txhob chom = She wears brace to stop the teeth from bending outward. [2] Khau luj siab rau chom ntxws = High heels make the buttock stick out.
Example 10 Yuav tsum muab cov tshuaj cia siab kom me nyuam yaus tsis txhob muab tau.
Example 11 Qhov kev txiav txim siab ntawm Tsoom Fwv Tswj feem coob yuav tsum yog qhov kawg.
Example 12 Tej tim khawv ntawm lub rooj siab hais yuav tsum yog tej yam nyob rau tom tsev kawm ntawv xwb.
Example 13 Noog lomkaub quaj kho siab kawg.
Example 14 Tebchaws toj siab muaj noog lomsab.
Example 15 1 Nws rau siab ntso kawm nawv = He studies with his whole heart.
Example 16 Tswj tau qhov kev txaus siab ua (amateur status).
Example 17 [1]Nqaij daw ntsev tsis zoo noj = salty meat is not good for consumption. Neeg daw siab tsis zoo yuav = salty heart person is not good for marriage.
Example 18 1. Ag... Cov dej no laj siab kawg = Ah... This drink is refreshing.
Example 19 1. College students have financial aid = Cov tub ntxhais kawm ntawv qiv siab tau kev pab nyiaj txiag.
Example 20 Kev siv, kev muaj los yog kev muaj thiab npaj siab yuav xa tawm cov tshuaj raws li ntawm no.
Author/Contributor: Hmong, Dec 20, 2010 6:30 pm

Advertisements