sib tham
1 Hmong - English
Pronunciationsheeb taar

Part of Speech verb
Definitions discuss, talk, meet, date
Synonyms:


Suggest A Definition

Best Matches:
Example 1 Peb sib faib mov noj = we are sharing the rice with each other.
Ob niam txiv sib faib menyuam = the couple are dividing their children.
Nkawv raug sib faib lawm = they were separated.
Example 2 Hais kom lawv nyeem los yog piav txog tej yam no thaum nej sib tham txog daim duab ntawd.
Example 3 Yuav muaj ib qhov kev sib tham rau Tsoom Fwv Tswj thiab tus tub rag txuj thiab nws niam & txiv.
Example 4 Muaj Duab Liab Qab – Xws li muaj duab liab qab sib deev los yog saib duab liab qab sib deev.
Example 5 Lub hnab sib = the bag is light. Cov av sib tsis zoo qoob = the loose soil is not good for crop.
Example 6 cib fim uas yog sib zeem kom sib nco tau.
Example 7 Nws sib kis thaum hnoos thiab txham.
Example 8 Tej hau kev sib koom rau hauv kev kawm rag txuj los yog lwm yam kev kawm; j.
Example 9 Cov ntaub ntawv tsis pub lwm tus paub yuav muab sib qhia tau raws li MPD tsab cai xwb.
Example 10 Qhov kev kee tshiab no yuav raug muab tso rau cov qib kawm sib raws hauv cov xyoo kawm.
Example 11 Nqe lus xaus yuav tsum pab daws qhov teeb meem nrog kev sib fwm rau txhua tus tau txuam rau.
Example 12 Txhua yam kev kawm rag txuj puav leej muaj tej yam kev sib cuam tshuam.
Example 13 Sib tw nyob rau ib hom kev rag txuj ntau dua plaub lub caij rag txuj.
Example 14 Tsis pub sib thab ua si nyob hauv chav txee cia khoom txhua lub sij hawm.
Example 15 Tus thawj tswj fab kev kawm rag txuj teem Pab Neeg Tswj Fwm Kev Rag Txuj lub rooj sib hais a.
Example 16 Tus xib fwb yuav tau cej luam cej luam qhov teeb meem rau ib tug neeg saib xyuas qhov kev sib tw.
Example 17 Hais qhov kev tshem tawm uas yog ua saib tsis taus, yuav TSIS MUAJ KEV SIB HAIS.
Example 18 Txhua leej koom rau hauv kev sib tw yeej ua tau yuam kev.
Example 19 Txoj kev mus los sib cuag los tsis yooj yim.
Example 20 Luag mus txheeb xyuas ces luag pom tias cov kwv tij Mi-os sib coj txawv luag cov pej xeem Nplog.
Author/Contributor: Hmong, Jan 17, 2013 6:58 am

Advertisements