sibkoom
1 Hmong - English
Pronunciation 

Part of Speech verb
Definitions consolidate, join, come together


Suggest A Definition

Best Matches:
Example 1 Muaj koom haum tuav kev kho mob.
Example 2 Kev xa mus rau tej koom haum hauv zej zog kom xwm yeem Txoj cai cov kev tswj fwm: 1.
Example 3 Txhua leej koom rau hauv kev sib tw yeej ua tau yuam kev.
Example 4 Yuav muaj ib tug nqi $400.00 ntxiv rau qhov kev koom rag txuj Hockey.
Example 5 Cov yim neeg yuav tau them qhov ntau yog $500.00 rau tuaj koom kev rag txuj.
Example 6 Kev pov plob muaj nrog nraim kev koom tes ntawm txhua txoj cai.
Example 7 Txoj kev cai no raug rau lub koom haum Ntxhais Hluas cov hoob kawm ib yam thiab.
Example 8 Tawm hauv lub koom tsheej rag txuj mus ua ntej nws xaus thiab rov qab tuaj dua.
Example 9 Kev koom nyob hauv tsev kawm ntawv tsoom thawj coj cov hauj lwm hais txog: 1.
Example 10 Cov niam txiv/cov tswj fwm yuav tau xyuas lawv cov koom haum roos kev kho mob kom muaj txhua zog.
Example 11 Ceeb Toom: Saib cov ntsiab lus hais txog WIAA Cov Kev Cai Qhov Tsim Nyog Tau Mus Koom.
Example 12 Yuav sau cov nqi tuaj koom kev rag txuj tom qab pab tub rag txuj raug xaiv lawm.
Example 13 Txhua tus tub rag txuj yuav tau pov plob txuag thiab ceev txhua yam koom tau muab rau siv kom zoo.
Example 14 Txawm li ntawd los, nyias koom nyias pawg.
Example 15 Tej hau kev sib koom rau hauv kev kawm rag txuj los yog lwm yam kev kawm; j.
Example 16 Nej siv tau cov duab no kawm thiab qhia hauv tsev los yog nyob hauv lub tsev koom txoos.
Author/Contributor: Hmong, Aug 28, 2009 5:37 pm

Advertisements