soj ntsuam
1 Hmong - English
Pronunciationshawt juar

Part of Speech verb
Definitions check, evaluate, observe, patrol, rate
Synonyms:
2 Hmong - Hmong
Part of Speech verb
Definitions muab saib thiab muab kawm
Synonyms:


Suggest A Definition

Best Matches:
Example 1 [1] Kev soj ntsuam liab tau pom hais tias ib cov liab co hau thaum lawv tsis pom zoo = Study has shown that some primates shake their heads in disagreement.
Example 2 Tubceev xwm tuaj soj cov tubsab.
Author/Contributor: Hmong, Jan 07, 2019 4:25 pm

Advertisements