tau coj
1 Hmong - English
Pronunciationthao cjawt

Part of Speech adverb
Definitions led, has led
2 Hmong - Lao
Pronunciationເຕົາ-ຈໍ່

Part of Speech adverb
Definitions ໄດ້ພາ


Suggest A Definition

Best Matches:
Example 1 Cov thawj coj caw tau cov tub hluas ntxhais hluas qhia ob peb zaj lus qhia los tau thiab.
Example 2 1. Lub kauj tooj tshee ua tau suab nrov = the copper coil vibrate to make sound.
2. Lub kauj tooj npab coj thaiv dab = the copper wrist lace is worn to ward off evil.
3. Neeg qaug cawv tswj tsis tau kauj tsheb = drunk people cannot control the steering wheel.
4. Kauj xov tooj no yog hlua fai fab = this copper wire roll is electric cable.
Example 3 1. Nws nco txhua tus ntawv = He memorizes every alphabets. rn2. Lawv nco tau lawv tus coj = They remember their leader. rn3. Nws nco nws tus hlub = She misses her lover.
Example 4 Yam uas ntxhua tsis tau hauv lub tshuab ntxhua khaub ncaws mas yuav tsum coj mus ntiav ntxhua.
Example 5 Cov thawj coj yuav tsum ua zoo saib kom txhua tus mej zeej tshiab ncav tau cov ntaub ntawv qhia no.
Example 6 Qhov no yuav txo tau tej kev coj tsis zoo los muaj.
Example 7 Kev Coj Tau Txhaum Duas Ib.
Example 8 Cov dabneeb ces yeej nyob saum thaj lawm, nyob hauv tsev lawm, tabsis dabneeg mas tsawg txuj. Thaum ua neeb ces yuav tau txheev (txheeb) qhuaneeb losyog hu cov qhuaneeb kom nqis chojneeb tuaj. Thaum yuav nqis neeb ces tau xa cov qhuaneeb rovqab thiab tau tiam lawv.
Example 9 Yuav tsum tau maj mam zaws cov qe ntawm txoj plaub hau tawm thiaj li tau.
Example 10 Txhua tus tub rag txuj yuav tau pov plob txuag thiab ceev txhua yam koom tau muab rau siv kom zoo.
Example 11 Tus tswv tsev yuav tau hais kom teev rau yog tsis tau muaj teev tseg.
Example 12 Nws cov plab-hnyuv kuj zom tsis tau mov, lub raum tseem lim ntshav tsis tau zoo.
Example 13 Nyob saum yaj yuav tsum tau sib pab, nyob nruab yeeb thiaj nyob tau haum xeeb.
Example 14 Noog ya saum ntuj. Nyob hoom ya hla hiav txwv. Cua tshuab daim ntawv ya yog cua lawm. Yoov ya dub vog ntawm tej. Noog muaj tis; noog ya tau. Neeg tsis muaj tis; neeg ya tsis tau.
Example 15 Twg npab ntev ces twg tau sev = tus twg ncav txog pojniam qhov chaw ces tus ntawd thiaj tau pojniam.
Example 16 1 Nws yuav tau mus tsev
2 Koj yuav tau mus ua haujlwm
Example 17 Dav noj nyug = Dav tom tau nyuj noj.
Example 18 Thaum ub, Ntsuag txom txomnyem. Ntsuag mus yuav tau Ntxawm ces neejtsa thiaj li phijcuam txhua yam thiab tuaj tsa Ntsuag thiab Ntxawm lubneej tsheej neeg.
Example 19 Cov cuab yeej AEDs muab cia tau hauv cov txeev uas muaj ib lub suab nrov thaum qhib.
Example 20 1 Nws luag rau nws tus phoojywg = She smiles for her friend

2 Nws ua tau tuaj dabros, lawv luag nws = He acts funny, they laugh at him
Author/Contributor: Hmong, Sep 08, 2017 8:29 am

Advertisements