taw rau
1 Hmong - English
Pronunciationther thrao

Part of Speech verb
Definitions aim at, point to


Suggest A Definition

Best Matches:
Example 1 [1] Kuv hais rau koj = I speak to you. [2] Muab cov nqaij tso rau hauv tub yees = Put the meat in the freezer. [3] Muab phau ntawv cia rau saum rooj = Put the book on the table. [4] Nws taw rau daim paib = He points at the sign.
Example 2 [1] Nws caws ko taw thaum nws zaum = He bends his leg when he sits dwn. [2] Roj hmab caws thaum koj muab hlawv = The plastics bend when you burn them.
Example 3 1. Ib ncaws taw = one kick.
Example 4 [1] Puav dai taw = bat hangs their legs. [2] Nws dai paj hauv tshev = She decorates the house with flowers.
Example 5 Cov pob nyem los tseem siv tau los ua qhov tua thiab taw lwm yam khoom.
Example 6 [1]Nws dawm taw ntog = He trips on his foot.
Example 7 ncaum puam suab khawv, tes taw tuag zawv = hais lus puv ncauj tabsis ua tsis tau dabtsi.
Example 8 Nws nyuamqhuav mus kiag tsis ntev no xwb, nws tus hneev taw tseem tsis tau ploj.
Author/Contributor: Hmong, Jan 03, 2011 11:28 am

Advertisements