tebleb
1 Hmong - English
Pronunciationthaeb laeb

Part of Speech equivalent
Definitions kiddy word: dick, penis, cock


Suggest A Definition

Best Matches:
Example 1 Nws khiav mus nkaum nyob rau sab pem Qaum Teb pem Xeekhuam Moophuas Teb.
Example 2 Tej zaub-mov tebchaws no txawv tej nyob Nplog teb thiab Thaib Teb.
Example 3 [1] Cov tswv teb ua ciav dej los ywg lawv cov teb = The farmers make irrigation channel to irrigate their farms.
Example 4 [1]Teb chaws Amelikas dav dua teb chaws Lostsuas = The America is wider than Laos.
Example 5 [1]Teb chaws Nplog nyob deb ntawm teb chaws Amelikas = Laos is far from America. [2]Hmoob Nplog taug kev deb = Hmong Laos walk long distance.
Example 6 France = teb chaws Fabkis, Fabkis teb. French = neeg Fabkis.
Example 7 Peb nyiam faus teb es teb thiaj tsis muaj nroj.
Example 8 Nruab yog siv xov tsev nyob rau qee lub teb chaws xws li teb chaws Nplog.
Example 9 Cov Kev Qhia Ua: Teb cov lus nug ntawm no kom ncaj ncees thiab kom meej li qhov koj ua tau.
Example 10 Lub caij lub teb chaws Lostsuas ntxhov yog lub caij lub xyoo 1830.
Example 11 Thaum ntawd, lub teb chaws Lostsuas hu ua lub chaws Ib Plhom Tug Ntxhw -Laxab-.
Example 12 Muaj cov Nyab Laj xav tau xav txeeb yuav cov teb chaws Nplog ntawd ua lawv tug thiab.
Example 13 Kuv tus phooj ywg thiab nws txiv hlob lawv yog cov noob Fuab Tais Nplog Xeekhuam Teb.
Example 14 Zoo li nej cov kwv tij Mi-os los pem lub teb chaws Suav los.
Example 15 Tej tug nom Mi-os ua kam zwm rau tus Cob los puas tus Fuab Tais teb chaws Xeekhuam kiag.
Example 16 Ces, zaum ntawd, tus Fuab Tais Xeekhuam Teb thiaj tau nqis mus txog ntua rau nram lub Toom.
Example 17 Thaum kuv loj tuaj lawm, kuv tau mus ncig xyuas cov Hmoob thiab cov Nplog thoob teb puv chaws.
Example 18 Cov Fakis tuaj kav lub teb chaws Lostsuas lub xyoo 1892 tag ces lawv pib yuam cov pej xeem them se.
Example 19 Thaum ub peb nyob qub-teb qub-chaw, peb kuj tsis rog heev.
Example 20 1. Teb chaws Amelika muaj av ntau = County America has lots of land. 2. Kuv lub ris lo av = My pant got some dirt. 3. Qhov av no zoo cog pob kws = This soil is good for planting corns.
Author/Contributor: Hmong, Mar 03, 2020 1:33 pm

Advertisements