teem
1 Hmong - English
Part of Speech verb
Definitions arrange, schedule
2 Hmong - English
Part of Speech noun
Definitions time, count
Examples: 1 Noj ib teem mov = Eat one meal
3 Hmong - English
Pronunciationtheng'r

Part of Speech verb
Definitions set, place, stack (together)
Synonyms:


Suggest A Definition

Best Matches:
Example 1 Yog tsis ua raws li ntawd yuav raug muab teem txim tshem tawm 25%.
Example 2 Txiav txim xyuas cov kev teem txim tsim nyog rau qhov muaj AOD thiab/los yog xa mus rau lwm tus.
Example 3 Cov kev teem txim qhuab qhia no xws li yog kev tshem tawm los yog rho tawm.
Example 4 Tus thawj tswj fab kev kawm rag txuj teem Pab Neeg Tswj Fwm Kev Rag Txuj lub rooj sib hais a.
Author/Contributor: Hmong, Jan 03, 2011 11:47 am

Advertisements