tej laus
1 Hmong - English
Pronunciationthaet laoz

Part of Speech equivalent
Definitions the elder, the older people


Suggest A Definition

Best Matches:
Example 1 Cov zaub-mov uas muaj calory ntau mas yog tej roj, tej piamthaj, tej khoom qabzib.
Example 2 Tej zaum, tej tawv nqaij kuj khaus, khawb, ces voos ua paug.
Example 3 Tej kev qhuab qhia tseem ceeb yuav raug muab los kho tej cwj pwm no.
Example 4 Tej tim khawv ntawm lub rooj siab hais yuav tsum yog tej yam nyob rau tom tsev kawm ntawv xwb.
Example 5 Tej khoom plig tau txais rau tej qhov tsis yog kev kawm hauv tsev kawm ntawv (i.e.
Example 6 Kev siv tej tshuaj kws kho mob muab los yog tej tshuaj yuav tom khwv los tsis raug raws kev siv.
Example 7 Yuav tsis pub muab tej kev khiav hauj lwm pab hauv zej zog los mus daws tej kev yuam cai.
Example 8 Tej zaub-mov tebchaws no txawv tej nyob Nplog teb thiab Thaib Teb.
Example 9 Tej nqaij yuav tsum muab tej roj hlais tawm kom tag.
Example 10 1. Lus deev siab = Words [that] affect (mend) [the] heart. 2. Tej hlob deev tej yau = [The] older ones care for [the] younger ones. 3. Pojniam deev hluasnraug = [Woman] wife having influence or under the influence of boyfriend [having an affair]. 4. Deev luag pojniam = influencing or seducing other's wife.
Example 11 Yuav pom tej tawv nqaij uas ntshauv tom ntawm xub qwb thiab ncij ntawm qaum pob ntseg.
Example 12 Yog pom tej tawv nqaij ua paug lawm mas yuav tau mus ntsib tus kws kho mob.
Example 13 Xyuas txhua tus neeg hauv tsev tej taub hau saib puas muaj ntshauv thiab qe ntshauv.
Example 14 Tej roj hmab khi plaub hau kuj yuav tau muab ntxuav dej kub xyaw xab npum tib si.
Example 15 Hais kom lawv nyeem los yog piav txog tej yam no thaum nej sib tham txog daim duab ntawd.
Example 16 Tej zaus lawv xaiv tau ob daim duab thiab muab ib daim piv rau ib daim.
Example 17 Yuav tsum tshab hauv pawg ntseeg tej rooj sab laj.
Example 18 Txhua tus mej zeej yuav tsum tau ib phau uas siv rau tej kev qhia twg.
Example 19 Qhov no yuav txo tau tej kev coj tsis zoo los muaj.
Example 20 Ua twb zoo xav txog tej kev ntsuam xyua nqe qes qes.
Author/Contributor: Hmong, Mar 18, 2015 3:22 pm

Advertisements