thajyeeb
1 Hmong - English
Pronunciationtaat yenb

Part of Speech adjective
Definitions peace, peacefulness, calm, quiet, harmony
Synonyms:


Suggest A Definition

Best Matches:
Example 1 Thaj xwmkab teev tus nplaim taws kaj. Thaum yuav rauv taws ces mus ze ntawm teeb xwmkab.
Example 2 Cov neeg no mus rau ib thaj chaw, ntxias nyiaj tag ces khiav lawm.
Example 3 Cov dabneeb ces yeej nyob saum thaj lawm, nyob hauv tsev lawm, tabsis dabneeg mas tsawg txuj. Thaum ua neeb ces yuav tau txheev (txheeb) qhuaneeb losyog hu cov qhuaneeb kom nqis chojneeb tuaj. Thaum yuav nqis neeb ces tau xa cov qhuaneeb rovqab thiab tau tiam lawv.
Author/Contributor: Hmong, Oct 28, 2013 1:21 pm

Advertisements