thawjthiab
1 Hmong - English
Pronunciation 

Part of Speech verb
Definitions reincarnate, reborn
2 Hmong - Hmong
Pronunciation 

Part of Speech verb
Etymology thawj > thawm > tshwm, thiab > nrab
Definitions xeeb ua tus menyuam
3 Hmong - English
Pronunciation 

Part of Speech verb
Definitions being in between two life cycles
4 Hmong - Hmong
Pronunciation 

Part of Speech adjective
Definitions nyob nruab nrab, tsis muaj chaw nyob thiab tsis muaj chaw mus
5 Hmong - English
Pronunciation 

Part of Speech adjective
Definitions being in between, in limbo


Suggest A Definition

Best Matches:
Example 1 Pab neeg ua hauj lwm thiab tsev kawm ntawv tsoom thawj coj cov rooj sab laj 4.
Example 2 Cov tsam thawj ntawm no sawv cev rau cov kev txwv hauv Nqe 1 thiab 2 hauv tsab cai no: a.
Example 3 Cov thawj coj caw tau cov tub hluas ntxhais hluas qhia ob peb zaj lus qhia los tau thiab.
Example 4 Nws los ua tus thawj tau ib nyuag ntu xwb ces nws ho tuag mus lawm.
Example 5 Muab daim foos ua tiav rov mus rau koj tus tuam thawj xib fwb.
Example 6 Tus tuam thawj xib fwb fab kev kawm rag txuj yuav tau txhob muab kev pom zoo.
Example 7 Daim ntawv pov thawj no qhia tau tias tus kws kho tsev no tseem muaj insurance.
Example 8 Cov thawj coj yuav tsum ua zoo saib kom txhua tus mej zeej tshiab ncav tau cov ntaub ntawv qhia no.
Example 9 Kev koom nyob hauv tsev kawm ntawv tsoom thawj coj cov hauj lwm hais txog: 1.
Example 10 Tus thawj tswj fab kev kawm rag txuj teem Pab Neeg Tswj Fwm Kev Rag Txuj lub rooj sib hais a.
Author/Contributor: Hmong, Jan 03, 2011 12:39 pm

Advertisements