thov
1 Hmong - English
Pronunciationtawv

Part of Speech verb
Definitions beg, may, meditate, plead, please, pray, ask


Suggest A Definition

Best Matches:
Example 1 [1] The hungry person begs for food = Tus neeg tshaib plab thov mov noj.
[2] The teacher begs the students to stay = Tus xib fwb thov kom cov neeg kawm nyob.
Example 2 Yog koj yuav siv lwm yam tshuaj mas thov koj nrog koj tus kws kho mob tham tso.
Example 3 Kuv thov txim os niam ntxawm.
Example 4 Thov qhia qhov kev txheeb ze ntawm txhua tus laus neeg rau tus me nyuam kawm ntawv.
Example 5 Nws caw kuv mus noj mov. Thov caw koj tuaj nrog peb noj peb caug.
Example 6 "Nws caw kuv mus noj mov" as in "He invites me to go eat rice". "Thov caw koj tuaj koom peb" as in "[I am]please to invite you to join us".
Example 7 [1] Thov txim, kuv chwv koj lawm = Sorry, I (the body) touches you.
Example 8 1 Please help me = Thov pab kuv
Example 9 Thov Nkias Xwm thiaj nrog peb daws tej xwmtxheej no seb.
Author/Contributor: Hmong, Jan 17, 2011 12:30 am

Advertisements