tiab
1 Hmong - English
Pronunciationthiab

Part of Speech noun
Definitions dress, skirt
2 Hmong - English
Part of Speech adjective
Definitions short, not tall
3 Hmong - Mong
Part of Speech noun
Definitions tab, dlaim tab


Suggest A Definition

Best Matches:
Example 1 Daim sev tsis yog daim tiab. Daim tiab mas vas nkaus yav nrav. Daim sev mas npog ntawm qhov uas daim tiab los sibcob losyog npog qhov uas tsis pub neeg pom.
Example 2 1 Nre tiab = pleat.
Example 3 1 Nws ntos tiab = She weaves a skirt.
Example 4 nraj tiab = design pattern on a skirt
Author/Contributor: Hmong, Jan 17, 2011 12:55 am

Advertisements