tias
1 Hmong - English
Pronunciation 

Part of Speech noun
Definitions skin mole, birthmark
Synonyms:
2 Hmong - English
Part of Speech adverb
Definitions that
3 Hmong - English
Part of Speech verb
Etymology Short for: hais tias
Definitions said
4 Hmong - Hmong
Pronunciation 

Part of Speech verb
Definitions hais tias


Suggest A Definition

Best Matches:
Example 1 Nws pom tias yog cia siv nws pab tub rog xwb mas yuav tsis yeej sai.
Example 2 Yus ua ib yam dabtsi xwb los yus nim mob-mob ib-ce, Hmoob hu tias mob laug.
Example 3 Tej tug hais tias "Kuv yuav mus ua haujlwm".
Example 4 Noj roj ntau ua rau yus rog vim tias cov roj ntawd muaj zog heev.
Example 5 Lub suab nrov kom txhua tus ras tias muaj kam ceev.
Example 6 Qhov zoo kuj yog tias cawv ua rau yus ib ce hmuag-ntag (relax) kom yus tau so zoo.
Example 7 Saib kom paub meej tseeb tias cov kws kho tsev khom nqe rau tib yam xwb.
Example 8 Muaj coob leej hais tias "Muab mis tov rau noj thiaj yoojyim".
Example 9 Daim ntawv pov thawj no qhia tau tias tus kws kho tsev no tseem muaj insurance.
Example 10 Tsis txhob suam npe rau dab tsi li txog thaum koj paub tias nws lub ntsiab lus yog txhais li cas.
Example 11 Nco ntsoov tias niaj hnub zawv plaub hau los yeej yuav tua tsis tau ntshauv li.
Example 12 Ua ntev mus, lub plawv cia li nkees ces tsis dhia ntxiv lawv - luag hu tias 'heart attack'.
Example 13 Kev tsis tuaj kawm rau thaum raug tshem tawm ntawd yuav tsum xam tias yog ib qhov zam pub rau.
Example 14 Yog hais tias muaj me nyuam yaus txaus, txhua hnub nyoog yuav tsum muaj nws ib pawg.
Example 15 Yog tias koj lub cev siv li 1500 calory xwb, 330 calory twb mus ua roj nyob hauv koj lub cev.
Example 16 Luag mus txheeb xyuas ces luag pom tias cov kwv tij Mi-os sib coj txawv luag cov pej xeem Nplog.
Example 17 Muab tshuaj tua ntshauv los siv rau cov neeg uas pom tias muaj ntshauv thiab muaj qe ntshauv.
Author/Contributor: Hmong, Jan 28, 2013 2:30 pm

Advertisements