tib tiag
1 Hmong - English
Pronunciationtheeb thiagh

Part of Speech equivalent
Definitions real, true


Suggest A Definition

Best Matches:
Example 1 Lub tsheb tib lawg tus ncej = The car collides with the pole.
Example 2 Nws yog ib tus kab dawb doog, tsis muaj tis nyob rau saum tib neeg lub taub hau.
Example 3 Tej roj hmab khi plaub hau kuj yuav tau muab ntxuav dej kub xyaw xab npum tib si.
Example 4 Ntxwg Nyoog tso mob rau ntiaj teb, tib neeg thiaj li tau tuag = Satan dropped disease into the world, that is why people died.
Example 5 Saib kom paub meej tseeb tias cov kws kho tsev khom nqe rau tib yam xwb.
Example 6 Tsab ntawv cog lus siv tib yam li zaj lus uas tus kws kho tsev paub li qhov koj xav kom nws kho.
Example 7 Qhuas txog tej kev rag txuj ua tau zoo ntawm ob pab tub rag txuj tib si 7.
Example 8 Ib tug kab mob vais lav (virus) nws nthuav txav thiab kis rau lwm tus tib neeg tau sai heev.
Example 9 Nyob rau hauv pab pawg twg ces tag nrho sawv daws coj tib lub npe uas cov kwv tij Mi-os hu lub Xeem.
Example 10 Zab, thaum ub yog ib tug neeg uas txawj txawj ntsias dag lub npe. Tom qab no tib neeg cia li siv lub npe "Zab" no ua ib lo lus nthuav qhia txog lwm tus neeg lawm xwb. Piv txwv: tus neeg zab = tus neeg dag.
Example 11 Lawv cia Muas Kiabtoom tib leeg mus tham ua sawv daws npe thiab ua sawv daws tug xwb.
Author/Contributor: Hmong, Mar 03, 2020 2:20 pm

Advertisements