tib txhij
1 Hmong - English
Pronunciationtheeb txheet

Part of Speech adverb
Definitions at the same time, together at one
Synonyms:


Suggest A Definition

Best Matches:
Example 1 Nws yog ib tus kab dawb doog, tsis muaj tis nyob rau saum tib neeg lub taub hau.
Example 2 Tej roj hmab khi plaub hau kuj yuav tau muab ntxuav dej kub xyaw xab npum tib si.
Example 3 Saib kom paub meej tseeb tias cov kws kho tsev khom nqe rau tib yam xwb.
Example 4 Tsab ntawv cog lus siv tib yam li zaj lus uas tus kws kho tsev paub li qhov koj xav kom nws kho.
Example 5 Ib tug kab mob vais lav (virus) nws nthuav txav thiab kis rau lwm tus tib neeg tau sai heev.
Example 6 Qhuas txog tej kev rag txuj ua tau zoo ntawm ob pab tub rag txuj tib si 7.
Example 7 Nyob rau hauv pab pawg twg ces tag nrho sawv daws coj tib lub npe uas cov kwv tij Mi-os hu lub Xeem.
Example 8 Lawv cia Muas Kiabtoom tib leeg mus tham ua sawv daws npe thiab ua sawv daws tug xwb.
Example 9 Zab, thaum ub yog ib tug neeg uas txawj txawj ntsias dag lub npe. Tom qab no tib neeg cia li siv lub npe "Zab" no ua ib lo lus nthuav qhia txog lwm tus neeg lawm xwb. Piv txwv: tus neeg zab = tus neeg dag.
Example 10 Ntxwg Nyoog tso mob rau ntiaj teb, tib neeg thiaj li tau tuag = Satan dropped disease into the world, that is why people died.
Example 11 Lub tsheb tib lawg tus ncej = The car collides with the pole.
Author/Contributor: Hmong, Mar 20, 2013 5:10 am

Advertisements