timthawj
1 Hmong - English
Pronunciationtheer tert

Part of Speech adjective
Definitions origin, first cause
Examples: Tus timthawj yog tus ua rau txhua yam tshwm sim los.
Synonyms:


Suggest A Definition

Best Matches:
Example 1 Yog tim li cas ? Tejno yog tim kev noj kev haus nyob tebchaws vammeej.
Example 2 Tim lino, sawvdaws rog heev tim noj tshaj - tsis yog noj ntau.
Example 3 Thaum lub caij cog qoob, ntuj los nag loj kawg. Tshab ntuj tim ub, los nag tim no. Cov neeg los nyob hauv tsev nkauj nag. Tus neeg uas nyob nraum zoov ntub nag tag lawm.
Example 4 Nijyai...., Cas niaj tshav ntuj tuaj rau tim ub es los nag tuaj rau tim no mog, cas Hmoob txiv leejtub, koj ncaim kuv mus rau sab ntuj nraum ub es ntshe koj mus muaj dua tus hlub lawm es koj thiaj tsis nco.
Example 5 Tej tim khawv ntawm lub rooj siab hais yuav tsum yog tej yam nyob rau tom tsev kawm ntawv xwb.
Example 6 Yuav muaj 19 xyoos ua ntej lub Yim Hli Ntuj tim 1 ntawm lub xyoo kawm.
Example 7 Tejno kuj yog tim tsis pub niam-mis rau noj thaum yau.
Example 8 Mob nyhuv-tws kuj yog tim zaubmov tsis muaj kajzaub txaus.
Example 9 Nws kuj tseem muaj ntau yam mob uas yog tim noj kajzaub tsis txaus.
Example 10 Tim li hais los saumno, peb yuav tsum noj roj kom txawg heev.
Example 11 Muaj coob leej rog kuj yog tim cawv.
Example 12 Asmelikas Teb tsim kev ywj pheej thaum lub 7 hli ntuj, hnub tim 4, xyoo 1776 = America declared independence on July 4th, 1776.
Example 13 [1]Nws muab nws daim duab khuam rau tim phab ntsa = She hangs her picture on the wall.
Example 14 Hmoob pib tuaj tim Meskas teb xyoo 1976 = Hmong started coming to the US in 1976.
Author/Contributor: Hmong, Oct 31, 2012 6:13 am

Advertisements