tiv
1 Hmong - English
Pronunciationtiv | tí | \ ti˧˦ \

Part of Speech verb
Definitions resist
2 Hmong - English
Part of Speech noun
Definitions there, over there


Suggest A Definition

Found Samples:
Example 1 Tiv thaiv kab mob hnoos.
Example 2 Kev muaj tej yam yeeb tshuaj uas yog ua rau tiv taus.
Example 3 Tseem muaj cov tshuaj txhaj tiv thaiv uas xav kom txhaj ntxiv rau koj tus me nyuam thiab.
Example 4 [1]Tiv tshav ntuj kub ces dias taub hau = Staying in the sun leads to head-ache.
Example 5 Nws mus tiv tshav
Example 6 1 Nws yuavtsum xav tshuaj tiv thaiv kab mob
2 Koj yuavtsum noj mov
Example 7 Nws daum daum vim nws tiv tshav = he's tan because he is in the sun.
Example 8 Over there = nyob tod, nyob tiv.
Author/Contributor: Hmong, Jan 17, 2011 7:49 pm

Advertisements