legend
1 Hmong - English
Tiv
tiv | tí | ti˧˦
Verb: Tí. Resist
Synonyms: twv

Noun: Tǐ́. There, over there
Synonyms: tid, tim
More Examples
  1. Kev muaj tej yam yeeb tshuaj uas yog ua rau tiv taus.
  2. Tseem muaj cov tshuaj txhaj tiv thaiv uas xav kom txhaj ntxiv rau koj tus me nyuam thiab.
Sources
  1. Hmong, Mar 13, 2024 5:03 am