tsamxem
1 Hmong - English
Pronunciationzhaar xaer

Part of Speech adjective
Definitions purple, the color purple
2 Hmong - Hmong
Part of Speech adjective
Definitions xim liab-xiav


Suggest A Definition

Best Matches:
Example 1 [1] Qee cheeb tsam tsis muaj tsev kawm ntawv zoo = Certain areas do not have good school. [2] Cheeb tsam no cov neeg zoo heev = This area has good people.
Example 2 Nqee tsam cov niam txiv kuj tsis tshua kam cia siv cov cuab yeej pab no thiab.
Example 3 Kev npaj ib tug laj txheej tuav kev ceev xwm rau hauv cheeb tsam tsev kawm ntawv 2.
Example 4 Cov tsam thawj ntawm no sawv cev rau cov kev txwv hauv Nqe 1 thiab 2 hauv tsab cai no: a.
Example 5 1 Tsam plab = bloated stomach
Example 6 1 Ib tsam, kuv mam noj = Later, I will eat.
Example 7 1 Tsam nws tsis paub lus = What if he does not know the language
Example 8 1 Sawv ntseg ntseg, tsam ntog.
Example 9 1 Kuv ntshai tsam muaj tsov = I am afraid that there maybe tiger
Author/Contributor: Hmong, Jan 17, 2013 6:43 am

Advertisements