tsem tsawv
1 Hmong - English
Pronunciationzhaer zherv

Part of Speech equivalent
Definitions a little


Suggest A Definition

Best Matches:
Example 1 1. Kuv tus aub tsem tsem thaum muaj tub sab tuaj ze kuv lub tsev. 2. Cov aub hauv zos tom tom hmo thaum hmo ntuj vim muaj tub sab.
Example 2 Kuv hnov dev tsem = I heard the dog barked (calling on each other).
Example 3 1 Lub kwjha muaj 3 tsem = The valley has 3 turns
Author/Contributor: Hmong, Mar 06, 2020 3:40 pm

Advertisements