tsev neeg
1 Hmong - English
Pronunciationzhaev nengh

Part of Speech equivalent
Definitions family


Suggest A Definition

Best Matches:
Example 1 1. Lawv cais nws tawm hauv tsev neeg = They exclude him from the family.
2. Lawv cais cov neeg dawb thiab neeg dub = They segregated the white people and black people.
3. Nws cais nws cov menyuam = He separates his children.
4. Lawv cais dej los ua teb = They split the river to irrigate farm.
Example 2 Thaum lub caij cog qoob, ntuj los nag loj kawg. Tshab ntuj tim ub, los nag tim no. Cov neeg los nyob hauv tsev nkauj nag. Tus neeg uas nyob nraum zoov ntub nag tag lawm.
Example 3 1 Kuv pom ib pab noog = I see a flock of birds
2 Ib pab neeg mus nuv ntses = A group of people go fishing
3 Nws hais kom pab neeg mus tsev = He told the crowd to go home
4 Ib pab twm tab tom noj zaub = A herd of buffalo is grazing
Example 4 Nqus vaj tsev, rooj zaum, ntaub pua tsev, pam pw thiab hauv ncoo kom zoo.
Example 5 Nej siv tau cov duab no kawm thiab qhia hauv tsev los yog nyob hauv lub tsev koom txoos.
Example 6 Tsev xov nruab tsis ruaj npaum tsev xov ntoo.
Example 7 Muab pam, ntaub pua chaw, thiab khaub ncaws ntawm tsev neeg mus ntxua tom qab tua ntshauv tag.
Example 8 Xyuas txhua tus neeg hauv tsev tej taub hau saib puas muaj ntshauv thiab qe ntshauv.
Example 9 Qhov no yog qhov tseeb tshwj xeeb rau tsev neeg thiab cov tu nws.
Example 10 Tsev neeg yeej muaj qhov paub txog lawv tus me nyuam mos los yog cov mus taus kev lawm.
Example 11 Pab neeg ua hauj lwm thiab tsev kawm ntawv tsoom thawj coj cov rooj sab laj 4.
Example 12 Yam ib yog: tus se tsev neeg.
Example 13 Cov Fakis phua ua nyiaj txiag rau txhua txhia tsev neeg them kiag ib xyoo twg ib zaug.
Example 14 Lub xyoo 1940 ntawd tus se tsev neeg yog 7 kis.
Example 15 [1] Qee cheeb tsam tsis muaj tsev kawm ntawv zoo = Certain areas do not have good school. [2] Cheeb tsam no cov neeg zoo heev = This area has good people.
Example 16 [1]Txhob cuam tshuam tus neeg tseem hais lus = Do not interrupt a talking a person. [2] Kuv nyob hauv kuv tsev, kuv tsis cuam tshuam txog tej teeb meem sab nraud = I live in my own house, I do not involve with outside problems.
Example 17 Txoj hlua plam lawm = the string has come loose. Nws plam ntawm nws tsev neeg = he has lost (separated) his family.
Example 18 1 Amelikas tsev neeg tsawg dua Hmoob = American family is fewer than Hmong
Example 19 Nws veg nws tsev neeg = he abandon his family.
Example 20 Kab ntawv kob cuj ib nov piav txog kev noj qab, haus huv hauv tsev neeg. Kab kob cuj ob yog piav txog kev tu me nyuam.
Author/Contributor: Hmong, Mar 06, 2020 3:42 pm

Advertisements