tsev so
1 Hmong - English
Pronunciation 

Part of Speech noun
Definitions motel, hotel


Suggest A Definition

Best Matches:
Example 1 Nqus vaj tsev, rooj zaum, ntaub pua tsev, pam pw thiab hauv ncoo kom zoo.
Example 2 Nej siv tau cov duab no kawm thiab qhia hauv tsev los yog nyob hauv lub tsev koom txoos.
Example 3 Yam ib yog: tus se tsev neeg.
Example 4 Tsev yuav tau pleev dua xim tshiab tom qab los nag tag.
Example 5 Tsab ntawv cog lus siv tib yam li zaj lus uas tus kws kho tsev paub li qhov koj xav kom nws kho.
Example 6 Lub xyoo 1940 ntawd tus se tsev neeg yog 7 kis.
Example 7 Nwstsismuaj qhovzoo nyob tom tsev muag khoom.
Example 8 Saib kom paub meej tseeb tias cov kws kho tsev khom nqe rau tib yam xwb.
Example 9 Txhua qhov ntawv thiab cov tsev zov me nyuam thiaj li tau kaw.
Example 10 Tsim dua tsev kawm ntawv cov yuam sij ntxiv los yog muab rau lwm tus 6.
Example 11 Tus me nyuam yuav nyob hauv tsev tsis pub tshaj ib los ob hnub.
Example 12 Cia tus me nyuam nyob hauv tsev tu thiab tua ntshauv tas tso mam rov mus tau kawm ntawv.
Example 13 Tus tswv tsev yuav yws thiab dhuav txog qhov them nqe ntxiv.
Example 14 Feem tuav zaub mov uas tau kev txhawb los ntawm tsev kawm ntawv; k.
Example 15 Peb nyiam mus yuav ntau yam tom tsev muag-khoom (supermarket/milkbar).
Example 16 Daim ntawv pov thawj no qhia tau tias tus kws kho tsev no tseem muaj insurance.
Example 17 Nyob rau hauv Madison Cov Tsev Kawm Ntawv Phaj Nrab, peb yuav: 1.
Example 18 Pab neeg ua hauj lwm thiab tsev kawm ntawv tsoom thawj coj cov rooj sab laj 4.
Example 19 Yuav tsum ceev me ntsis tshuaj nyob tom tsev kawm ntawv xwb.
Example 20 Kev npaj ib tug laj txheej tuav kev ceev xwm rau hauv cheeb tsam tsev kawm ntawv 2.
Author/Contributor: Hmong, Jan 24, 2011 7:03 pm

Advertisements