tsiaj
1 Hmong - English
Pronunciationzhiat

Part of Speech noun
Definitions animal


Suggest A Definition

Best Matches:
Example 1 1. Menyuam ncawg niam txiv = Children like parents.
2. Tsiaj ncawg tswv = The animal likes the owner.
Example 2 Neeg hais lus dev ces yuav tsis tsim tsiaj.
Example 3 [1]Cws yog tsiaj nruab deg = Shrimp is a water creature.
Example 4 Nws txawv yav dhau los uas peb mus de zaub pem vaj, mus tua yus tej tsiaj los noj.
Example 5 Nws kuj muaj ntau yam roj, ibyam li roj tsiaj (rog npua), butter, margarine, roj paj-ntoo.
Example 6 1 Nws tuaj ze zus = He comes closer (and closer).
2 Nws mus ze zus ntawm to tsiaj = He walks closer to the animal.
Example 7 tua tsiaj pauv neeg txoj sia
Example 8 human feces = quav neeg animal feces = quav tsiaj
Example 9 1. Nyob nram vaj tsiaj muaj ib co aub dej = In the zoo, there are some sea lions.
Author/Contributor: Hmong, Jan 30, 2011 10:54 pm

Advertisements