tsiam
1 Hmong - English
Pronunciationzhiar

Part of Speech verb
Definitions to hit, to bump against, to throw tantrum
Examples: meyuam tsiam niam tsiam txiv = the child throws tantrum on the parents.
Synonyms:
2 Hmong - Hmong
Part of Speech verb
Definitions tsoo, da, tso cev tsoo
Synonyms:


Suggest A Definition

Best Matches:
Example 1 meyuam tsiam niam tsiam txiv = the child throws tantrum on the parents.
Example 2 Kev rag txuj yog ib qho kev kawm yuav muaj kev phom sij tsiam raug mob hnyav.
Example 3 dais tsiam plob = the bear jump from a tree (Heimbach 1979)
Author/Contributor: Hmong, Feb 28, 2019 12:30 pm

Advertisements